Överlämnade lagrådsremisser vecka 11, 2018

 

 

Sidan ändrad 2018-03-16

2018-03-15

- En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd (Justitiedepartementet)

- Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Finansdepartementet)

- Ny resegarantilag (Finansdepartementet)

- Följdändringar till ny förvaltningslag (Justitiedepartementet)

- Miljöinformation om drivmedel (Miljö- och energidepartementet)

2018-03-16

- Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov (Näringsdepartementet)