Lagförslag
Departe-ment
Datum
Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
2002-12-19
Elcertifikat
N
2002-12-19
Terroristbrott
Ju
2002-12-13
Personuppgifter inom socialtjänsten
S
2002-12-09
Reklam för farliga ämnen
M
2002-12-09
Plan-och bygglagen
M
2002-12-03
Inkomstgaranti för riksdagsledamöter
(Remiss av riksdagens konstitutionsutskott)
 
2002-11-26
Ändringar i lagen om foder, m.m.
Jo
2002-11-14
Beskattning vid andelsbyten
Fi
2002-11-04
Ersättning vid flygolyckor
Ju
2002-10-25
Förvärv av stöldgods i god tro
Ju
2002-10-24
Ny utlänningslag
UD
2002-10-09
Mervärdesskatt
Fi
2002-09-24
Bostadsrättslagen
Ju
2002-09-10
Redovisning av sjukfrånvaro
Fi
2002-08-30
Punktskattekontroll
Fi
2002-08-23
Andelstal i samfälligheter
N
2002-08-23
Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt
Ju
2002-06-10
Sekretesslagen m.m.
Ju
2002-05-29
Ändringar i lagen om vägtrafikregister
N
2002-05-13
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt
UD
2002-05-08
Återkallelse av uppehållstillstånd m.m.
UD
2002-05-06
Riksrevisionen
Fi
2002-05-03
Avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
Fi
2002-04-25
Mottagning av avfall i hamnar
N
2002-04-18
Sänkt expansionsfondsskatt
Fi
2002-04-03
Kompetensutveckling
N
2002-04-03
Avdrag för kapitalförluster
Fi
2002-03-26
Skalbolag
Fi
2002-03-13
Punktskatter
Fi
2002-03-13
Etikprövning av forskning
U
2002-03-13
Offentlig upphandling m.m.
Fi
2002-03-12
Lotterier över Internet m.m.
Fi
2002-03-11
Personuppgifter hos arbetsförmedlingen m.fl
N
2002-03-07
Handel med skogsfrö och skogsplantor
N
2002-03-05
Eftergift av konkurrensskadeavgift
N
2002-03-04
Elcertifikat för förnybar elproduktion, m.m.
N
2002-03-04
Socialförsäkringsförmåner vid institutionsvistelse
S
2002-03-01
Fordonslag
N
2002-03-01
Lagfart för Svenska kyrkan
Ju
2002-02-28
Finansiering av terrorism
Ju
2002-02-28
Varningstexter i tobakslagen m.m.
S
2002-02-27
Beredskapslagring av olja och kol
N
2002-02-27
Människohandel
Ju
2002-02-27
Kommunalt domstolstrots
Ju
2002-02-25
Snabbare lagföring
Ju
2002-02-22
Resegaranti
Ju
2002-02-22
Medling med anledning av brott
Ju
2002-02-21
Arbetsmiljölagen
N
2002-02-21
Mönsterskydd m.m.
Ju
2002-02-20
Konsumentköp
Ju
2002-02-20
Verkställighet av civildomar
Ju
2002-02-19
Elektronisk handel m.m.
N
2002-02-18
Koncessionsavgift för TV
Ku
2002-02-18
Sekretesslagen
N
2002-02-14

Barn och unga inför domstol m. m.

Ju
2002-02-14
Sjömäns vilotid
N
2002-02-14
Adoption
Ju
2002-02-13
Filmcensur
Ku
2002-02-08
Trafikskada
Ju
2002-02-08
Dröjsmålsränta
Ju
2002-02-08
Deltidsarbetande och visstidsanställda
N
2002-01-25
Abonnentupplysning
N
2002-01-22
Taxfreeförsäljning
Fi
2002-01-09
Elektroniska pengar
Fi
2002-01-02
Yttranden från Lagrådet år 2002

 

Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Jo = Jordbruksdepartementet
Ku = Kulturdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2002-12-19