Lagförslag
Departe-ment
Datum
Ny försäkringsavtalslag
Ju
2003-12-19
Reklamtid i TV.
Ku
2003-12-16
Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet m.m.
UD
2003-12-16
Sekretess inom den civila sjöfarten
N
2003-12-15
Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden
UD
2003-12-11
Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan
N
2003-12-09
Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap
Ju
2003-12-04
Gränser för genpatent m.m.
Ju
2003-11-27
24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringens administration
S
2003-11-17
Obeställd e-postreklam
Jo
2003-11-05
Förenklat tullförfarande
Fi
2003-11-03
Ändringar i lagen om elcertifikat
N
2003-10-30
En ny prisinformationslag
Jo
2003-10-27
Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten
Fi
2003-10-17
Genomförande av sparandedirektivet
Fi
2003-10-10
Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument
Fi
2003-10-08
Skattereduktion för miljöförbättrande installationer i småhus
Fi
2003-10-07
Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
Fi
2003-10-06
Avdrag för utdelning på insatsemissioner
Fi
2003-10-06
Ändrade arvs- och gåvoskatteregler vid generationsskiften i företag, m.m.
Fi
2003-10-03
Utökade möjligheter till uppskovsavdrag vid bostadsbyte
Fi
2003-10-03
Kliniska läkemedelsprövningar
S
2003-09-30
En dämpningsregel för fastighetsskatten
Fi
2003-09-30
Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m.
Fi
2003-09-29
Taxering av tredimensionellt avgränsade fastigheter
Fi
2003-09-23
Avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter
Fi
2003-09-22
Värdesäkring av skadeståndslivräntor
Ju
2003-09-12
Rättigheter i luftfartyg
Ju
2003-09-09
Människosmuggling m.m.
UD
2003-08-28
Europeisk arresteringsorder
Ju
2003-06-27
CFC-beskattning
Fi
2003-06-19
Allmän inpasseringskontroll i vissa kriminalvårdsanstalter och häkten
Ju
2003-06-19
Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar
Ju
2003-06-18
Ändringar i lagen om foder m.m.
Jo
2003-06-17
Ändringar i djurskyddslagen
Jo
2003-06-17
Utjämning av kostnader för stöd och service till funktionshindrade
Fi
2003-06-10
Överflyttning av ärenden till Patent- och registreringsverket
Ju
2003-06-06
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
M
2003-06-06
Ändringar i polisdatalagen
Ju
2003-06-06
Ny smittskyddslag
S
2003-06-05
Investeringsfonder
Fi
2003-05-30
Samordningsförbund
S
2003-05-20
Sveriges indelning i län m.m.
(Konstitutionsutskottet)
K
2003-05-20
Personuppgifter inom socialförsäkringen
S
2003-05-15
Finansiell rådgivning
Jo
2003-05-09
Förlängd sjuklöneperiod
(Finansutskottet)
F
2003-05-09
Kontrolluppgifter
Fi
2003-05-08
Redovisning av finansiella instrument
Ju
2003-05-07
Beskattning av förmåner
Fi
2003-05-07
Företrädaransvar
Fi
2003-05-07
Säkerställda obligationer
(jfr yttrande 2003-03-11)
Fi
2003-05-06
Bank- och finansieringsrörelse
Fi
2003-05-02
Skydd mot olyckor
2003-04-23
Konkursförvaltararvode
Ju
2003-04-22
Avfallsfrågor
M
2003-04-10
Utgifter vid omarrondering
Fi
2003-03-27
Flyttning av fordon
N
2003-03-26
Skatteverket
Fi
2003-03-26
Schengenkonventionen
Ju
2003-03-25
Säkerställda obligationer
Fi
2003-03-11
Lag om elektronisk kommunikation
N
2003-03-10
Kreditupplysningslagen
Ju
2003-03-10
Alkoholreklam
S
2003-03-10
Lag om effektreserv m.m.
N
2003-03-07
Diskriminering
Ju
2003-03-06
Avgifter vid Riksrevisionen
Fi
2003-03-06
Besöksförbud
Ju
2003-03-06
Ändrade solvensregler för försäkringsbolag
Fi
2003-02-27
Tredimensionell fastighetsindelning
Ju
2003-02-27
Sambolagen
Ju
2003-02-26
Åtgärder mot klotter
Ju
2003-02-26
Konsulärt bistånd
UD
2003-02-25
Fartygssäkerhetslagen
N
2003-02-24
Fastighetsmäklarlagen
Ju
2003-02-24
Lotterier
Fi
2003-02-21
Tillsyn och sanktioner på miljörättens område
M
2003-02-18
Ändrade regler för körkort och alkolås
N
2003-02-17
Könsfördelningen i företagsledningar
Ju
2003-02-17
EG:s bevisupptagningsförordning
Ju
2003-02-17
Mervärdesskatt vid elektronisk handel m.m.
Fi
2003-02-13
Beskattning av andelar
Fi
2003-02-05
Statens ansvarsnämnds kompetensområde m.m.
Fi
2003-01-30
Skydd för utsatta barn
S
2003-01-28
Nya förmånsrättsregler
Ju
2003-01-23
Skattetillägg
Fi
2003-01-23
Fiskelagen
Jo
2003-01-08
Ändringar i lagen om pantbrevsregister
Ju
2003-01-07
Yttranden från Lagrådet år 2003

K = Konstitutionsutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Jo = Jordbruksdepartementet
Ku = Kulturdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2004-01-23