Lagförslag
Departe-ment
Datum
Ny aktiebolagslag Ju 2004-12-17
Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn Jo 2004-12-17
Förvaltningsberättelsens innehåll Ju 2004-12-15
Högsta domstolens sammansättning Ju 2004-12-13
Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. N 2004-12-09
Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer Ju 2004-12-07
Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden Fi 2004-12-06
Ny ordning för utfärdande av rättsintyg Ju 2004-11-25
Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen m.m. M 2004-11-25
Åtgärder mot missbruk av stiftelser Ju 2004-11-23
Ändringar i skogsvårdslagen N 2004-11-18
Ändringar i jordförvärvslagen Jo 2004-11-17
Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader Ju 2004-10-28
Slopad arvsskatt och gåvoskatt
Fi
2004-10-18
Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond, m.m.
Fi
2004-10-18
Räntebeläggning av periodiseringsfonder
Fi
2004-10-15
Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. Fi 2004-10-13
Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter Fi 2004-10-11
Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll
Ju
2004-10-06
Ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet
Fi
2004-10-01
Ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m.
S
2004-09-30
Bostadsersättning för asylsökande
UD
2004-09-30
Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.
Fi
2004-09-29
Maskeringsförbud
Ju
2004-09-29
Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk m.m.
Ju
2004-09-28
Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka
Jo
2004-09-23
Internationell redovisning i svenska företag
Ju
2004-09-23
Handel med utsläppsrätter
N
2004-09-21
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
S
2004-09-21
En ny sexualbrotttslagstiftning
Ju
2004-09-21
Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet
S
2004-09-14
Beskattning av utomlands bosatta
Fi
2004-09-13
Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
Ju
2004-09-13
Lönegaranti vid företagsrekonstruktion
N
2004-09-09
Ändringar i minerallagen
N
2004-09-06
Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv.
N
2004-06-23
Ny distansavtalslag m.m.
Ju
2004-06-23
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
(Remiss av riksdagens skatteutskott)
 
2004-06-15
Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
2004-06-15
Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning
Ju
2004-06-15
Några frågor om ordningslagen
Ju
2004-06-08
Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser
2004-06-04
Lag om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
Fi
2004-06-03
Program för energieffektivisering
N
2004-06-01
Vissa ändringar i lotterilagen
Fi
2004-06-01
Stämpelskatt i samband med företagsinteckning
Fi
2004-05-25
Skärpta regler mot penningtvätt
Fi
2004-05-18
Finansiella säkerheter
Fi
2004-05-17
Inspektioner inom sjöfartsskyddet
N
2004-05-13
Lag om luftfartsskydd
N
2004-05-13
Utformningen av revisionsberättelser
Ju
2004-05-13
Alkoholreklam m.m.
S
2004-05-13
Extraordinära smittskyddsåtgärder
S
2004-05-10
Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott
Ju
2004-05-10
Vissa körkortsfrågor
N
2004-05-06
Fordonseskort
N
2004-05-06
Ändringar i det kommunala utjämningssystemet
Fi
2004-05-06
Nya verkställighetsregler för överlastavgift
N
2004-05-03
Ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
S
2004-04-29
Personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
N
2004-04-29
Stamcellsforskning
S
2004-04-27
Bestämmelser om särskild inkomstskatt med anledning av avtal mellan Sverige och Danmark
Fi
2004-04-20
Trängselskatt
Fi
2004-04-16
Handel med utsläppsrätter
N
2004-04-07
Särskild förvaltning av elnät
N
2004-04-01
Internationella adoptionsfrågor
S
2004-04-01
Skärpta krav för närradiotillstånd
Ku
2004-03-25
Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag
Fi
2004-03-25
Beskattning av europabolag
Fi
2004-03-25
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
Ju
2004-03-25
Sjöfartsskydd
N
2004-03-23
Vissa skattefrågor rörande royalty och avgift
Fi
2004-03-16
Järnvägslag
N
2004-03-05
Arbetstagarinflytande i europabolag
N
2004-03-05
Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag
Fi
2004-03-04
Följdändringar till nya regler om bank- och finansieringsrörelse
Fi
2004-03-03
Den reviderade Eurocontrolkonventionen
N
2004-03-03
Ny produktsäkerhetslag
Jo
2004-03-02
Europabolag
Ju
2004-03-01
Miljöbedömningar av planer och program
M
2004-02-26
Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott
Ju
2004-02-25
Inteckning i utländsk valuta
Ju
2004-02-25
Moderniserad konkurrensövervakning
N
2004-02-24
Vissa premiepensionsfrågor
Fi
2004-02-20
Rättshjälp i gränsöverskridande rättsliga angelägenheter
Ju
2004-02-17
Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande
Ju
2004-02-17
Övervakning av sjötrafiken m.m.
N
2004-02-16
Digitala färdskrivare vid vägtransporter
N
2004-02-16
Ett utvidgat straffansvar för människohandel
Ju
2004-02-13
Höjda begränsningsbelopp för redares skadeståndsansvar
Ju
2004-02-13
Några frågor om sekretess, m.m.
Ju
2004-02-13
Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.
Ju
2004-02-12
Prövningstillstånd för Riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen
Ju
2004-02-11
Säkerhetsprövning av offentliga ombud
Ju
2004-02-10
Inteckningsfrihet vid avstyckning, m.m.
Ju
2004-02-09
Bostadsrätt - underrättelser till socialnämnden
Ju
2004-02-09
Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande
Ju
2004-02-05
Ändringar i sametingslagen, m.m.
Jo
2004-01-29
Straffrättslig konvention om korruption, m.m.
Ju
2004-01-29
Rökfria serveringsmiljöer
S
2004-01-19
En begränsningsregel för förmögenhetsskatten
Fi
2004-01-19
Jämkning av vissa avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
S
2004-01-07
Yttranden från Lagrådet år 2004

K = Konstitutionsutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Jo = Jordbruksdepartementet
Ku = Kulturdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2004-12-17