Lagförslag
Departement
Datum
Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.
S
2005-12-21
Uppehållstillstånd för familjeåterförening
UD
2005-12-19
Genetisk integritet m.m.
S
2005-12-14
Skydd för störningskänslig forskning
U
2005-12-13
Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård
S
2005-12-06
Otillbörligt förfarande vid adoption
S
2005-11-24
En moderniserad rättsprövning, m.m.
Ju
2005-11-23
Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering
Ju
2005-11-22
Finansiella konglomerat
Fi
2005-11-17
Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd för den centrala statsledningen och kungahuset.
Ju
2005-11-15
Företagsbot
Ju
2005-11-10
Ny vägtrafikskattelag
Fi
2005-11-02
Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
Ju
2005-11-02
Maskeringsförbud
(Konstitutionsutskottet)
K
2005-11-02
Legitimation och skyddad yrkestitel
S
2005-10-31
Direktåtkomst för enskilda till en arbetsmarknadspolitisk databas
N
2005-10-26
Transport av farligt gods
2005-10-26
Ny prövning i vissa utlänningsärenden
(Socialförsäkringsutskottet)
S
2005-10-20
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
Fi
2005-10-14
EU:s insolvensreglering
Ju
2005-10-11
Olovlig befattning med narkotikaprekursorer
Ju
2005-10-07
En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot
Ju
2005-10-07
Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.
Fi
2005-10-06
Deklarationsombud m.m.
Fi
2005-10-04
Leveranssäkra elnät
M
2005-09-30
Europeisk brottsskadeersättning
Ju
2005-09-28
Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.
Ju
2005-09-28
Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag
Ju
2005-09-27
Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet
Fi
2005-09-22
Handläggningen av hyres- och arrendeärenden
Ju
2005-09-21
Förändring i sexmånadersregeln för sjömän
Fi
2005-09-20
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m.
Ju
2005-09-15
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
M
2005-09-09
Mottagande av ensamkommande barn
UD
2005-09-08
Avräkning av utländsk skatt
Fi
2005-09-07
Omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss tid
Ju
2005-09-06
Ändrade bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen
Fi
2005-09-01
Avstående från besittningsskydd
Ju
2005-08-30
Sprutbytesverksamhet för narkotikamissbrukare
S
2005-08-30
Etisk prövning av djurförsök m.m.
Jo
2005-08-24
Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
SB
2005-06-28
Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning
UD
2005-06-22
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
Ju
2005-06-21
Kriminalvården - en myndighet
Ju
2005-06-09
Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering
UD
2005-06-07
Ledningsrätt m.m.
N
2005-06-02
Skattereduktion för virke från stormfälld skog
Fi
2005-05-31
Förbud mot kränkande behandling av barn och elever
U
2005-05-30
Uppehållstillstånd för tribunalvittnen
UD
2005-05-20
Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor
Ju
2005-05-19
Lägenhetsregister
Fi
2005-05-19
Stärkta krav på vårdhygien
S
2005-05-17
Behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Fi
2005-05-17
Transitering av tredjelandsmedborgare
UD
2005-05-13
Prospekt
Fi
2005-05-13
Ny instans- och processordning i utlänningsärenden m.m.
UD
2005-05-09
Nya regler för tjänstepensionsinstitut
Fi
2005-05-02
Skattebefrielse för diesel som används i arbetsmaskiner inom skogsnäringen
Fi
2005-04-18
Nationella toppdomäner för Sverige på Internet
N
2005-04-14
Information till passagerare m.m.
N
2005-04-14
Koncessionsavgift på TV-området m.m.
Ku
2005-04-14
Vissa färdtjänst- och riksfärdtjänstfrågor
N
2005-04-13
Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken
Fi
2005-04-07
Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk
Fi
2005-04-06
Åtgärder inom sjöfartsskyddet, m.m.
N
2005-04-05
Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus
S
2005-04-04
Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
N
2005-03-18
Straffrättsliga ingripanden mot skatteundandraganden avseende tobaksvaror m.m.
Fi
2005-03-17
Vissa kupongskattefrågor m.m.
Fi
2005-03-16
Assisterad befruktning och föräldraskap
Ju
2005-03-16
Internationell rättslig hjälp i brottmål
Ju
2005-03-15
Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
Ju
2005-03-15
Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer
N
2005-03-15
Sparandedirektivet och kontrolluppgifter
Fi
2005-03-14
Kostnadsansvar för hemlig teleavlyssning m.m.
N
2005-03-14
Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m.
Ju
2005-03-14
Utökad möjlighet till drogkontroller i häkte
Ju
2005-03-14
Stärkt skydd för ensamkommande barn
Ju
2005-03-11
Arbetstidsfrågor för flygpersonal m.m.
N
2005-03-11
Marknadsmissbruk
Fi
2005-03-09
Genomförande av transparensdirektivet
N
2005-03-09
Försäkringsförmedling
Fi
2005-03-09
Förverkande av utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.
Ju
2005-03-09
Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling
UD
2005-03-09
Vidaresändningsplikt i kabelnät
Ku
2005-03-08
Åtgärder mot illegal alkoholhantering
S
2005-03-08
En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol
Ju
2005-03-07
En effektivare miljöprövning
M
2005-03-03
Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer
S
2005-03-03
Tobakskontroll
S
2005-03-03
Arbetstid vid vägtransporter
N
2005-03-03
Ett reformerat underhållsstöd
S
2005-02-28
Avtal om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål
Ju
2005-02-25
Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer
N
2005-02-24
Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m.
S
2005-02-24
Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m.
N
2005-02-24
Undantag från arvsskatt och gåvoskatt
Fi
2005-02-24
Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen
M
2005-02-22
Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m.
Ju
2005-02-15
Ökad säkerhet i pass m.m.
Ju
2005-02-15
Val av ledamot i skattenämnd, m.m.
Fi
2005-02-14
Nya regler om dödförklaring
Ju
2005-02-11
Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris
Fi
2005-02-08
Upphovsrätten i informationssamhället
Ju
2005-02-08
Förenklad handläggning av snatteribrott
Ju
2005-02-07
Behörighet för läkare i enskild verksamhet, m.m.
S
2005-02-07
Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien
Ju
2005-01-28
Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Ju
2005-01-20
Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss
Ju
2005-01-18
Ledarhundar
S
2005-01-13
Århuskonventionen
M
2005-01-10

Nytt ändamål för PKU-biobanken
(Socialutskottet)

S
2005-01-07
Yttranden från Lagrådet år 2005

 

K = Konstitutionsutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Jo = Jordbruksdepartementet
Ku = Kulturdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet
SB = Statsrådsberedningen

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2005-12-21