Lagförslag
Departement/
Utskott
Datum
Bilskrotningsfonden m.m.
M
2006-12-21
Andra järnvägspaketet - fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen
N
2006-12-20
En ny indelningsgrupp för vissa domsagor
Ju
2006-12-20
Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information
Fi
2006-12-18
Ändring i produktsäkerhetslagen
Jo
2006-12-15
Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
2006-12-14
Ändring i yrkestrafiklagen
N
2006-12-14
Registerkontroll av personal i hem för vård eller boende som tar emot barn
S
2006-12-05
Förenklat utmätningsförfarande
Ju
2006-11-30
Skadestånd och bodelning
Ju
2006-11-23
Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal
N
2006-11-15
Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen
Ju
2006-11-15
Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem
N
2006-11-15
En ny vapenamnesti
Ju
2006-11-14
Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen
N
2006-11-10
Märkning av plastiska sprängämnen
N
2006-11-10
Ändrade regler för uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.
Fi
2006-11-07

Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (A - C)

Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (D och E)


Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

(Finansutskottet)

F
2006-11-02
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.
Fi
2006-10-26
Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet
Fi
2006-10-17
Nya kapitaltäckningsregler
Fi
2006-10-10
Ändringar i luftfartslagen
Ju
2006-10-05
Skatteavtal mellan Sverige och Österrike
Fi
2006-09-26
Restriktioner i handeln med varor för verkställande av dödsstraff och tortyr
UD
2006-09-14
Undantag från skyldigheten att ge in förbindelse om att lämna kontrolluppgift
Fi
2006-09-07
Flytt av försäkringssparande, en komplettering
Fi
2006-09-07
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete
Jo
2006-09-05
Skydd mot modemkapning och liknande problem
Jo
2006-09-01
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa
S
2006-06-15
Kravet att Konsumentombudsmannen skall vara jurist
(Lagutskottet)
Lu
2006-06-01
Vissa ersättningar till statsråd
(Konstitutionsutskottet)
(Skatteutskottet)
K
S
2006-05-22
Hamnskydd
N
2006-05-17
Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll
Jo
2006-05-11
Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg
N
2006-05-09
Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder
N
2006-05-03
Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
(Konstitutionsutskottet)
K
2006-05-02
En kronofogdemyndighet i tiden
Fi
2006-04-06
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns m.m.
Fi
2006-03-28
Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård
S
2006-03-28
Skollagen
Utbildningsutskottet
U
2006-03-24
Ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen
N
2006-03-21
Skatt på flygresor
Fi
2006-03-17
Ett stärkt nämndemannainstitut
Ju
2006-03-15
Miljöbalkens sanktionssystem, m.m.
M
2006-03-15
Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Ju
2006-03-15
Flytt av försäkringssparande
Fi
2006-03-14
Elcertifikat
M
2006-03-14
Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag
Fi
2006-03-14
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
Fi
2006-03-13
Miljöansvaret i Antarktis
M
2006-03-13
Kvalificerad skyddsidentitet
Ju
2006-03-13
Ändring i lagen om elektronisk kommunikation
N
2006-03-09
Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring
M
2006-03-09
Miljöklassning av alternativa motorbränslen
M
2006-03-08
Ändringar i patentlagen
N
2006-03-07
Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet
Ju
2006-03-07
Effektivare skattekontroll
Fi
2006-03-07
Blodsäkerhet
S
2006-03-07
En effektivare ordningsbotshantering
Ju
2006-03-07
Kommunernas roll i avfallshanteringen
M
2006-03-07
Ändrade regler om auktorisation av bevakningsföretag
Ju
2006-03-07
Löneskatter för enmansföretag
Fi
2006-03-06
Barn som bevittnat våld
Ju
2006-03-03
Säkerhet i vägtunnlar
N
2006-03-02
Sekretessfrågor - skyddade adresser m.m.
Ju
2006-03-02
Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden m.m.
M
2006-03-02
Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader
M
2006-03-01
Ett regionalt förhöjt grundavdrag
Fi
2006-03-01
Provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige
S
2006-03-01
Registrering av förmyndare i vägtrafikregistret m.m.
Ju
2006-03-01
Vissa skattefrågor med anledning av ny redovisningslagstiftning
Fi
2006-02-28
Elektronisk ingivning till Bolagsverket
Ju
2006-02-28
Sekretess i donationsregistret
S
2006-02-28
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning
Jo
2006-02-28
Förhandsavgörande från EG-domstolen
Ju
2006-02-28
Beskattning av europakooperativ
Fi
2006-02-28
Arbetstagarinflytande i europakooperativ
N
2006-02-28
Europakooperativ
Ju
2006-02-28
Förstärkt meddelarskydd i kommunala företag
Ju
2006-02-27
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Ju
2006-02-24
Hemlig rumsavlyssning
Ju
2006-02-24
Överföring av passageraruppgifter, m.m.
UD
2006-02-23
Översyn av personuppgiftslagen
Ju
2006-02-23
Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
Ju
2006-02-21
Personsäkerhet
Ju
2006-02-21
Ingripanden mot unga lagöverträdare
Ju
2006-02-21
Tillståndsplikt för kampsportsmatcher
Ju
2006-02-20
Stärkt rättssäkerhet för personer som beviljats bistånd
S
2006-02-20
Skattelättnad för dieselbilar med låga partikelutsläpp
Fi
2006-02-20
Nya regler om vårdnad m.m.
Ju
2006-02-20
Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter
Fi
2006-02-14
Nya regler om kriminalvård
Ju
2006-02-14
Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
N
2006-02-14
Bötesbelopp
Ju
2006-02-14
Ändringar i lagen om vägtrafikregister
N
2006-02-13
Förenklade redovisningsregler, m.m.
Ju
2006-02-10
Revisors oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.
Ju
2006-02-10
Åtgärder mot svarttaxi m.m.
N
2006-02-10
Anpassning av svensk lagstiftning till nya EG-bestämmelser om livsmedel m.m.
Jo
2006-02-09
Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan
M
2006-02-08
Ökad kontroll av vapen
Ju
2006-02-08
Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar
Ju
2006-02-07
Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Ju
2006-02-07
Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
Ju
2006-02-03
Förstärkt skydd för franchisetagare
Ju
2006-02-02
Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter
Fi
2006-01-26
Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting
2006-01-26
Ett ökat samiskt inflytande
Jo
2006-01-26
Ändringar i lagen (1989:41) om TV-avgift, m.m.
U
2006-01-25
Kooperativ verksamhet i delägda företag
Ju
2006-01-25
Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.
M
2006-01-25
Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Ju
2006-01-24
Reformerad hyressättning
Ju
2006-01-20
Ändringar i utlänningslagen (unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning)
UD
2006-01-19
Kärnsäkerhet och ökat strålskydd
M
2006-01-19
Säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
(Konstitutionsutskottet)
K
2006-01-16
Allmänna vattentjänster
M
2006-01-13
Utvidgad försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister
Jo
2006-01-10
Yttranden från Lagrådet år 2006

 

K = Konstitutionsutskottet
Lu = Lagutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildnings- och kulturdepartementet
Jo = Jordbruksdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
SB = Statsrådsberedningen

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2006-12-21