Lagförslag
Departement
Datum
Den nya inskrivningsmyndigheten
Ju
2007-12-21
Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
Ju
2007-12-20
Fjärrvärmelag m.m.
N
2007-12-19
Nya skatteregler för pensionsförsäkring
Fi
2007-12-17
Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.
Ju
2007-12-11
Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.
Ju
2007-12-06
Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.
M
2007-11-30
Vissa etikprövningsfrågor m.m.
U
2007-11-21
Statligt tandvårdsstöd
S
2007-11-21
Återförsäkring
Fi
2007-11-01
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel
Fi
2007-10-31
Gränsöverskridande fusioner
Ju
2007-10-24
Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.
Fi
2007-10-23

Obligatorisk registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen
(Konstitutionsutskottet)

K
2007-10-23
Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009
Fi
2007-10-18
Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden
Ju
2007-10-16
Genomförande av ekodesigndirektivet
N
2007-10-11
Medvärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt
Fi
2007-10-10
Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn
Fi
2007-10-09
Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.
Fi
2007-10-09
Ändringar i djurskyddslagen
Jo
2007-10-09
Slopad förmögenhetsskatt m.m.
Fi
2007-10-04
Ändrade regler för CFC-beskattning
Fi
2007-10-03
Vissa personbeskattningsfrågor
Fi
2007-10-02
Nikotinläkemedel i handeln
S
2007-10-01
Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer
Fi
2007-10-01
Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare
Ju
2007-09-28
Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt
Fi
2007-09-27
Ett förstärkt jobbskatteavdrag
Fi
2007-09-27
Vissa kapitalskattefrågor
Fi
2007-09-24
Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
Fi
2007-09-21
Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
A
2007-09-18
Kollegial handläggning i domstol – en justering av omröstningsreglerna
Ju
2007-09-10
Vissa frågor avseende beskattning av sjöinkomst
Fi
2007-08-30
Kompetens hos yrkesförare
N
2007-08-28
Utvidgad registerkontroll inom förskola, skola och skolbarnsomsorg
U
2007-06-19
Tillstånd för digital marksänd TV
Ku
2007-06-19
Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.
Ju
2007-06-19
Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen i visst fall
(Konstitutionsutskottet)
K
2007-06-18
Annonstid i radio och TV
Ku
2007-06-07
Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m.
S
2007-06-05
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.
S
2007-06-04
Tillsyn över hundar och katter
Jo
2007-05-30
Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen
Ju
2007-05-22
Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank
Fi
2007-05-21
Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
Ju
2007-05-16
Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation
N
2007-05-15
Ett första steg för en enklare plan- och bygglag
M
2007-05-15
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
S
2007-05-14
Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.
2007-04-26
Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen
S
2007-04-26
Registrering av förlagsandelar
Ju
2007-04-24

Införande av trängselskatt i Stockholm
(Skatteutskottet)

Su
2007-04-18
Beslut om pensionsgrundande inkomst, m.m.
S
2007-04-17

Folkbokföring av statsministerns familj
(Skatteutskottet)

Su
2007-04-13
Ny lag om värdepappersmarknaden
Fi
2007-04-10
Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott
S
2007-03-30
Ett utvidgat miljöansvar
M
2007-03-28
Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.
N
2007-03-27
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.
A
2007-03-23
Skattelättnader för hushållstjänster
Fi
2007-03-16
Skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Fi
2007-03-16
Tullkontroll av kontanta medel
Fi
2007-03-14
Bidragsbrottslag
Fi
2007-03-09
En fristående kronofogdemyndighet m.m.
Fi
2007-03-07
Sekretess vid forskningssamverkan
U
2007-03-07
Några aktiebolagsrättsliga frågor
Ju
2007-03-06
Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden
Ju
2007-03-05
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
Fi
2007-03-05
Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalverk (följerätt)
Ju
2007-03-02
Avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
Ju
2007-02-27
Informationskrav i noterade företag, m.m.
Fi
2007-02-27
Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet
N
2007-02-26
Angrepp mot informationssystem
Ju
2007-02-23
Ersättning vid smittsamma djursjukdomar
Jo
2007-02-22
Möjlighet till undantag från de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk
M
2007-02-22
Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis
Ju
2007-02-20
Tävling med hästdjur
Jo
2007-02-16
Trafikförsäkringsfrågor m.m
Ju
2007-02-16
Försvarsunderrättelseverksamhet
2007-02-09
Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Fi
2007-02-07
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
U
2007-02-02
Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen
(Konstitutionsutskottet)
K
2007-02-01
Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land
S
2007-01-31
Harmoniserad patenträtt
Ju
2007-01-24
Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor
S
2007-01-16
Vissa regler om ränta i samband med återkrav
S
2007-01-10
Undantag från vissa bestämmelser i förvaltningslagen vid beslut om trängselskatt
Fi
2007-01-09
Yttranden från Lagrådet år 2007

 

K = Konstitutionsutskottet
Lu = Lagutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Ku = Kulturdepartementet

Jo = Jordbruksdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet
SB = Statsrådsberedningen

A = Arbetsmarknadsdepartementet
Su = Skatteutskottet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2007-12-21