Lagförslag
Departement
Datum
Omreglering av apoteksmarknaden
S
2008-12-19
Några frågor om sekretess och tillgång till register
2008-12-17
Vissa internationella adoptionsfrågor
S
2008-12-16
Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen
Fi
2008-12-15
Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.
S
2008-12-10
Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark
M
2008-12-02
Äktenskapsfrågor
Ju
2008-11-25
Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m.
Ju
2008-11-20
Ändringar i lagen om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked
N
2008-11-20
Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet
U
2008-11-17
Taxering och beskattning av ägarlägenheter
Fi
2008-11-14
Ägarlägenheter
Ju
2008-11-14
Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Jo
2008-11-06
Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang
Ju
2008-11-04
Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall
M
2008-11-03
Vårdval i primärvården
S
2008-10-30
Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete
Fi
2008-10-30
Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m.
Ju
2008-10-30
Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
Fi
2008-10-28
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG
Ju
2008-10-22
Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
Fi
2008-10-21
Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare
S
2008-10-16
Utvidgning av insättningsgarantin
(Finansutskottet)
F
2008-10-15
Undvikande av internationell dubbelbeskattning
Fi
2008-10-09
Sänkt expansionsfondsskatt
Fi
2008-10-08
Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra viss skatteplanering inom en intressegemenskap
Fi
2008-10-06
Godkännande av motorfordon m.m.
N
2008-10-06
F-skatt åt fler
Fi
2008-10-06
Eftersök av trafikskadat vilt
Jo
2008-10-01
Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen
Ju
2008-09-30
Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk
Fi
2008-09-25
Nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land m.m.
Fi
2008-09-25
En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.
Ju
2008-09-25
Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m.
Fi
2008-09-23
Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar
N
2008-09-23
Sänkt skatt på förvärvsinkomster
Fi
2008-09-23
Sänkt skatt för pensionärer
Fi
2008-09-23
Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen
Jo
2008-09-22
Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse
Fi
2008-09-18
Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte
Fi
2008-09-18
Vissa förenklingar på företagsskatteområdet
Fi
2008-09-17
Ny kommissionslag
Ju
2008-09-17
Lag om valfrihetssystem
S
2008-09-11
Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler
S
2008-09-10
EG:s förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Jo
2008-09-04
Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
Jo
2008-09-02
Avveckling av Stängselnämnden
N
2008-09-02
Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga
Fi
2008-09-01
Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön
S
2008-09-01
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.
Fi
2008-09-01
Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m.
Ju
2008-09-01
Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB
UD
2008-09-01
Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning
A
2008-09-01
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv
A
2008-06-17
Socialförsäkringsbalk
S
2008-06-17
Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister
A
2008-06-13
Lissabonfördraget
(Statsrådsberedningen)
SB
2008-06-13
Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation
N
2008-06-10
Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
N
2008-06-09
Ändringar i lagen om elcertifikat
N
2008-06-04
Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning, m.m.
Ju
2008-06-03
Europeiskt småmålsförfarande
Ju
2008-06-03
Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
(Justitieutskottet)
J
2008-05-26
Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m.
S
2008-05-26
Företagshypotek - en bättre säkerhet för lån till företag
Ju
2008-05-21
Utökat elektroniskt informationsutbyte
Fi
2008-05-14
Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon
M
2008-05-12
Europeiskt betalningsföreläggande
Ju
2008-05-09
Skärpta fusionsregler
Ju
2008-05-05
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer
Fi
2008-05-05
Enklare regler om kväveoxidavgiften
M
2008-04-30
Förmynderskapsrättsliga frågor
Ju
2008-04-29
Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott m.m.
Ju
2008-04-29
Slopad avskattning för personaloptioner
Fi
2008-04-24
Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
A
2008-04-21
Ledighet med vårdnadsbidrag
A
2008-04-16
Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter
UD
2008-04-16
Nya regler för arbetskraftsinvandring
Ju
2008-04-07
Sjukhusens läkemedelsförsörjning
S
2008-04-07
En modernare rättegång - några ytterligare frågor
Ju
2008-03-31
Beskattning av flygbränsle för privat ändamål
Fi
2008-03-12
Vissa ändringar avseende betalning av vägavgift
Fi
2008-03-12
Ny konkurrenslag m.m.
N
2008-03-12
Förhandsgodkännande av insamlingssystem för förpackningar och returpappar
M
2008-03-12
En effektivare arbetslöshetsförsäkring
A
2008-03-11
Vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
N
2008-03-11
Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter
Fi
2008-03-11
Riskutbildning för körkortsaspiranter
N
2008-03-10
Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning
S
2008-03-07
Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.
Fi
2008-03-06
Patientdatalag m.m.
S
2008-03-06
Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen
Ju
2008-03-03
Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform
S
2008-02-29
Två nya specialskolor - utvidgning av specialskolans målgrupp
U
2008-02-28
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Ju
2008-02-26
Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte
U
2008-02-22
Ett starkare skydd mot diskriminering
IJ
2008-02-22
Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
S
2008-02-21
Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
N
2008-02-20
Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio
Ku
2008-02-20
Adjungerad ledamot i domstol
Ju
2008-02-19
Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.
A
2008-02-14
Reach och miljöbalken
M
2008-02-14
Genomförande av det nya maskindirektivet m.m.
A
2008-02-13
Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
S
2008-02-12
Ny marknadsföringslag
IJ
2008-02-11
Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
Jo
2008-02-08
Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
A
2008-02-08
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
Jo
2008-02-07
Ändringar i skogsvårdslagen
Jo
2008-02-07
Lag om vård till asylsökande m.fl.
Ju
2008-02-07
Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens
N
2008-02-04
Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården
S
2008-02-04
Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.
Fi
2008-01-31
Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.
Fi
2008-01-30
Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri
Ju
2008-01-23
Anvisad gasleverantör på naturgasmarknaden
N
2008-01-16
Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Fi
2008-01-15
Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.
Fi
2008-01-11
Yttranden från Lagrådet år 2008


K = Konstitutionsutskottet
Lu = Lagutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Ku = Kulturdepartementet

Jo = Jordbruksdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet
SB = Statsrådsberedningen

A = Arbetsmarknadsdepartementet
Su = Skatteutskottet
IJ = Integrations- och Jämställdhetsdepartementet
J = Justitieutskottet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2008-12-19