Lagförslag
Departement
Datum
Skyddslagen
2009-12-16
Etisk bedömning av nya metoder i vården
S
2009-12-09
Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
S
2009-12-08
En nedre promillegräns för sjöfylleri
Ju
2009-12-08
Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
Ju
2009-12-07
Vissa apoteksfrågor
S
2009-12-07
SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem
Ju
2009-12-03
Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse
S
2009-11-30
Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet
Ju
2009-11-25
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Ju
2009-11-23
Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om dödförklaring
Fi
2009-11-18
Barnpornografibrottet
Ju
2009-11-16
Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning
S
2009-11-12
Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem
M
2009-11-11
Enhetstillstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning
Fi
2009-11-10
Riksdagsledamöternas pensionssystem
(Konstitutionsutskottet)
K
2009-11-09
En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag
Ju
2009-11-05
Ny myndighetsstruktur på transportområdet
N
2009-10-29
Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
S
2009-10-29
Sekretess i vissa anställningsärenden
Fi
2009-10-22
Åtgärder med anledning av Lavaldomen
A
2009-10-19
Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
Ju
2009-10-19
Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott
Ju
2009-10-14
Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag
Fi
2009-10-12
Säkerhetskopiors rättsliga status
Ju
2009-10-12
Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m.
N
2009-10-12
Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010
Fi
2009-10-08
Ändringar i premiepensionssystemet
Fi
2009-10-08
Det nya punktskattedirektivet
Fi
2009-10-07
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd
IJ
2009-10-01
Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn
Fi
2009-09-30
Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m.
Fi
2009-09-30
Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper
Fi
2009-09-29
Upphävande av förköpslagen
M
2009-09-25

Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag till riksdagsledamöter och ledamöter i Europaparlamentet
(Konstitutionsutskottet)

K
2009-09-23
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor
Fi
2009-09-22
Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter
M
2009-09-18
Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet
Ju
2009-09-17
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning
Fi
2009-09-16
Ägande och förvaltning av hyreshus
Ju
2009-09-16
Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer
U
2009-09-16
Beskattning av andelsbyten vid utflyttning
Fi
2009-09-16
Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Jo
2009-09-11
Fordonsbesiktning
N
2009-09-07
Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån
Fi
2009-09-03
Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter vid vissa slag av delning
Fi
2009-09-01
Effektivare regler och bättre beslutsunderlag
A
2009-06-11
Prissättningsbesked vid internationella transaktioner
Fi
2009-06-11
Transportstyrelsens finansiering, m.m.
N
2009-06-11
Förfarandet när ett beslag har hävts
Ju
2009-06-10
Den enskildes val av rättsligt biträde
Ju
2009-06-10
En förenklad semesterlag
A
2009-06-09
Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen
N
2009-06-04
Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden
N
2009-06-03
Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning
Ju
2009-06-03
Luftfartens lagar
N
2009-06-02
Ett förenklat trossamfundsregister
Ku
2009-06-01
Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Ju
2009-05-25
Förtursförklaring i domstol
Ju
2009-05-13
En ny Luganokonvention
Ju
2009-05-13
En ny gymnasieskola
U
2009-05-12
Miljöbalkens försäkringar
M
2009-05-12
Ändringar i reglerna om biotopskyddsområden och ersättning vid beslut om områdesskydd
M
2009-05-12
Avgränsning av elnätsverksamhet.
N
2009-05-11
Utökat särskilt högriskskydd i lagen om sjuklön, m.m.
S
2009-05-11
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
2009-05-07
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar
Jo
2009-05-05
Immunitet för stater och deras egendom
UD
2009-05-05
Vissa psykiatrifrågor m.m.
S
2009-05-04
Genomförande av tjänstedirektivet
UD
2009-04-28
Införande av stabilitetsavgift
Fi
2009-04-28
Handel med vissa receptfria läkemedel
S
2009-04-03
Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m.
Fi
2009-04-02
Ändringar i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Ku
2009-04-01
Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.
Fi
2009-04-01
Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder
Fi
2009-03-18
Gemensamma examina
U
2009-03-13
Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande
U
2009-03-10
Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
Fi
2009-03-06
Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.
N
2009-03-06
Offentliga bidrag på lika villkor
U
2009-03-05
Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna
N
2009-03-04
Ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m.
Ju
2009-03-03
Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation
N
2009-03-03
Språklag
Ku
2009-03-02
Säljstödjande finansiering
Fi
2009-02-27
Flyget i utsläppshandeln
M
2009-02-25
Överlåtbara fiskerättigheter
Jo
2009-02-25
Könsneutrala äktenskap
(Civilutskottet)
C
2009-02-25
Konkurrens på spåret
N
2009-02-24
Enklare och bättre täktbestämmelser
M
2009-02-23
Prövning av vindkraft
M
2009-02-23
Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.
Fi
2009-02-23
Ändring i lagen om energideklaration för byggnader - tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma uppvärmningssystem
N
2009-02-20
Sekretess inom yrkeshögskolan
U
2009-02-19
Vissa frågor om incitamentsprogram och börsers regelverk
Fi
2009-02-17
Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare
Ju
2009-02-17
Fingeravtryck i pass
Ju
2009-02-17
Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar
Ju
2009-02-17
Genomförande av elförsörjningsdirektivet
N
2009-02-16
Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna
Fi
2009-02-16
Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m.
A
2009-02-16
Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
Ju
2009-02-13
Ändrade villkor för medlemskap och avgifter i arbetslöshetskassorna, m.m.
A
2009-02-12
Djurskyddskontrollregister
Jo
2009-02-12
Ändringar i lagen om läkemedelsförteckning
S
2009-02-11
Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
S
2009-02-11
Vissa frågor om vårdnadsbidrag
S
2009-02-11
Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna
IJ
2009-02-10
Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
Fi
2009-02-04
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden
M
2009-02-02
Revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
Ju
2009-02-02
Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten
Ju
2009-01-29
Förhandsprövning av nättariffer
N
2009-01-27
Ökade möjligheter till skatteanstånd
Fi
2009-01-26
Transporter av radioaktivt avfall, m.m.
M
2009-01-23
Offentlighets- och sekretesslag
Ju
2009-01-21
Straffet för mord m.m.
Ju
2009-01-14
Personnummer och samordningsnummer
Fi
2009-01-14
Yttranden från Lagrådet år 2009

 

A = Arbetsmarknadsdepartementet
C = Civilutskottet
F = Finansutskottet
Fi = Finansdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
IJ = Integrations- och Jämställdhetsdepartementet
Ju = Justitiedepartementet
Jo = Jordbruksdepartementet
K = Konstitutionsutskottet
Ku = Kulturdepartementet
Lu = Lagutskottet
M = Miljödepartementet
N = Näringsdepartementet
S = Socialdepartementet
SB = Statsrådsberedningen
Su = Skatteutskottet
U = Utbildningsdepartementet
UD = Utrikesdepartementet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2009-12-17