Lagförslag
Departement
Datum
Genomförande av FN:s vapenprotokoll
Ju
2010-12-17
Ny lag om leksakers säkerhet
IJ
2010-12-13
Prioritering av elanvändare vid elbrist
N
2010-12-08
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun
S
2010-12-07
Nya lagar om avgasrening och drivmedel
M
2010-12-06
Ny lag om europeiska företagsråd
A
2010-12-01
Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar
Fi
2010-11-22
Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.
Fi
2010-11-18
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG
Ju
2010-11-17
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
A
2010-11-10
Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europiska unionen
Ju
2010-11-03
Förfaranderegler för alternativa drivmedel
Fi
2010-10-26
Vissa ändringar i läkemedelslagen
S
2010-10-25
Vissa tekniska mervärdesskattefrågor
Fi
2010-10-22
Bättre möjlighet till skuldsanering
Ju
2010-10-14
Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv
Fi
2010-09-30
Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete
Fi
2010-09-29
Ett steg framåt - en ny yrkesdansarutbildning
U
2010-09-23
Legitimation för lärare och förskollärare
U
2010-09-23
Mervärdesskatt - omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter
Fi
2010-09-22
Förbättrat skydd mot stalkning
Ju
2010-09-21
Mervärdesskatt - förändrade krav för viss import av varor
Fi
2010-09-21
Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas
Fi
2010-09-21
Utökade möjligheter för behandling av personuppgifter hos Arbetsförmedlingen
A
2010-09-21
Alkolås vid rattfylleri
N
2010-09-20
Kvalitetshöjande avgifter inom järnvägen
N
2010-09-16
Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen
Fi
2010-09-13
Aktieägares rättigheter
Ju
2010-09-09
Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ
Fi
2010-09-08
Ny fastighetsmäklarlag
Ju
2010-09-08
Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv
Ju
2010-09-08
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
S
2010-09-03
Nya skatteregler för försäkringsföretag
Fi
2010-09-02
En ny försäkringsrörelselag
Fi
2010-06-22
Ny konsumentkreditlag
Ju
2010-06-21
Fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer
M
2010-06-18
Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang
Ju
2010-06-17
Älgförvaltningen
Jo
2010-06-09
Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag
Fi
2010-06-08
Ny delgivningslag m.m.
Ju
2010-05-25
Enklare redovisning
Ju
2010-05-25
Tredje sjösäkerhetspaketet - del 1
N
2010-05-19
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Ju
2010-05-17
Åtgärder för vägars säkerhet
N
2010-05-10
Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation
M
2010-04-29
Kreditvärderingsinstitut
Fi
2010-04-27
Betaltjänster
Fi
2010-04-26
Ny postlag
N
2010-04-23
Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks
Ku
2010-04-22
Fiskevårdsområden
Jo
2010-04-22
Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland
M
2010-04-22
En enklare ledighetslagstiftning
A
2010-04-22
Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
N
2010-04-20
Kemikalietillsynen
M
2010-04-19
Ålderskrav vid buss- och taxitransporter
N
2010-04-14
Olovlig tobaksförsäljning
S
2010-04-13
Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
Ju
2010-04-13
En frivillig revision
Ju
2010-03-29
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
2010-03-26
Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud
N
2010-03-26
Vissa körkortsfrågor
N
2010-03-25
Ny kollektivtrafiklag
N
2010-03-25
Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.
N
2010-03-24
Patientsäkerhet och tillsyn
S
2010-03-24
Gränser i skog
Jo
2010-03-23
Koncernavdrag i vissa fall
Fi
2010-03-22
Uppehållstillstånd för skyddspersoner
Ju
2010-03-22
Mark- och miljödomstolar
M
2010-03-22
Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare
Ju
2010-03-22
Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn
Ju
2010-03-19
Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
UD
2010-03-19
Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn
Fi
2010-03-17
Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
Fi
2010-03-16
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler
Fi
2010-03-16
Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen i visst fall
(Konstitutionsutskottet)
K
2010-03-16
Nationell sfi-bonus
IJ
2010-03-12
Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Fi
2010-03-12
Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer
M
2010-03-11
Nedsättning av egenavgifter
Fi
2010-03-11
Advokaters vittnesplikt, m.m.
Ju
2010-03-11
Kärnkraften – ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte
M
2010-03-11
Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet
Ju
2010-03-11
Trafiknykterhetskontroller i hamnar
Ju
2010-03-10
Personlig assistans m.m. - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet
S
2010-03-10
Utnämning av ordinarie domare
Ju
2010-03-10
Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
N
2010-03-09
Bidragsvillkor för fristående verksamheter
U
2010-03-09
Ersättning vid expropriation
Ju
2010-03-04
Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän
N
2010-03-04
Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
Ju
2010-03-04
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
2010-03-03
Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
Ju
2010-03-03
Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Ju
2010-03-03
En ny lag om ursprungsgarantier för el m.m.
N
2010-03-03
Tillträde till el- och gasnät för förnybara energikällor
N
2010-03-03
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen
A
2010-03-03
Barn under 15 år som misstänks för brott
Ju
2010-03-03
En enklare plan- och bygglag
M
2010-02-26
Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.
Ju
2010-02-26
En ny alkohollag
S
2010-02-26
Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Ju
2010-02-25
Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet
Ju
2010-02-25
Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet
U
2010-02-24
En ny fängelse- och häkteslagstiftning
Ju
2010-02-22
Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar
S
2010-02-18
Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument
Ju
2010-02-17
Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs
Fi
2010-02-17
Upphandling från statliga och kommunala företag
Fi
2010-02-09
Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning
S
2010-02-09
Värdigt liv i äldreomsorgen
S
2010-02-09
Åtgärder med anledning av Lavaldomen
(Konstitutionsutskottet)
K
2010-02-08
Konsulär katastroflag
UD
2010-02-05
En ny radio- och tv-lag
Ku
2010-02-03
Ändring i lagen om vissa internationella sanktioner
UD
2010-02-02
Säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
Fi
2010-02-01
Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov
Fi
2010-01-27
Yttranden från Lagrådet år 2010

 

 

A = Arbetsmarknadsdepartementet
C = Civilutskottet
F = Finansutskottet
Fi = Finansdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
IJ = Integrations- och Jämställdhetsdepartementet
Ju = Justitiedepartementet
Jo = Jordbruksdepartementet
K = Konstitutionsutskottet
Ku = Kulturdepartementet
Lu = Lagutskottet
M = Miljödepartementet
N = Näringsdepartementet
S = Socialdepartementet
SB = Statsrådsberedningen
Su = Skatteutskottet
U = Utbildningsdepartementet
UD = Utrikesdepartementet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2010-12-17