Lagförslag
Departement
Datum
Alkoholservering på särskilda boenden
S
2011-12-20
Förtydligande i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon
N
2011-12-20
Ökad säkerhet i domstol
Ju
2011-12-20
Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon
L
2011-12-08
Upphävande av lagen om exploateringssamverkan
S
2011-12-07
Vissa frågor som rör fristående skolor
U
2011-12-06
Genomförande av återvändandedirektivet
Ju
2011-12-05
Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier
M
2011-12-01
Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
UD
2011-11-21
Vissa fastighetstaxeringsfrågor
Fi
2011-11-15
Barns möjligheter att få vård och sociala insatser vid gemensam vårdnad förbättras
Ju
2011-11-15
En gymnasiesärskola med hög kvalitet
U
2011-11-10
Några begravningsfrågor
S
2011-11-10
Kustbevakningsdatalag
2011-11-09
Upphävande av lagen om tillfällig försäljning
Ju
2011-11-08
Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
Fi
2011-10-27
2006 års sjöarbetskonvention
N
2011-10-27
Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift
Fi
2011-10-26
Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten
2011-10-11
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning
Ju
2011-10-10
Ändring i lagen om tävling med hästdjur
L
2011-10-04
Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning
Fi
2011-09-27
Leveransplikt för elektroniskt material
U
2011-09-27
Slopade Lundinregler och vissa skatteåtgärder för företag
Fi
2011-09-27
Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet
N
2011-09-19
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
S
2011-09-13
Skatteförfarandet
Fi
2011-06-21
Enklare avbetalningsköp
Ju
2011-06-20
Rätt att bära namn som förvärvats i en annan stat inom EES
Ju
2011-06-20
Vissa inkomstskattefrågor inför budgetpropositionen 2012
Fi
2011-06-14
Utredningar avseende vissa dödsfall
S
2011-06-14
Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll
N
2011-06-14
Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
Ju
2011-06-08
Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
Fi
2011-06-08
Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Fi
2011-06-07
Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring
Fi
2011-05-31
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Ju
2011-05-26
Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
N
2011-05-25
Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen
Fi
2011-05-20
Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter
M
2011-05-20
Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
M
2011-05-17
En ny lag om elcertifikat - regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med andra länder
N
2011-05-11
Enklare fusion av aktiebolag
Ju
2011-05-10
Lag om flygplatsavgifter
N
2011-05-10
Ändring i lagen om rätt till ledighet för utbildning
A
2011-05-10
Handel med sälprodukter
L
2011-05-03
Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg
Fi
2011-04-15
Domstolarnas handläggning av ärenden
Ju
2011-04-14
Investeringsfondsfrågor
Fi
2011-04-14
Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
Fi
2011-04-14
Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare
Fi
2011-04-14
Medling och förlikning - ökade möjligheter att komma överens
Ju
2011-04-06
Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort
Ju
2011-03-30
Avgift enligt Studsvikslagen
M
2011-03-30
Genomförande av Prümrådsbeslutet - automatiserat uppgiftsutbyte
Ju
2011-03-30
EU:s viseringskodex
Ju
2011-03-29
Ändringar av insättningsgarantin
Fi
2011-03-29
Slutande av avtal vid internationella köp av varor
Ju
2011-03-28
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
N
2011-03-24
Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
UD
2011-03-24
Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet - del 2
N
2011-03-23
Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Ju
2011-03-22
Nya regler för elektroniska pengar
Fi
2011-03-22
Nedskräpning
M
2011-03-21
Behörighet för lokförare
N
2011-03-17
Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän
N
2011-03-17
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård
Ju
2011-03-14
Ändrade kapitaltäckningsregler
Fi
2011-03-10
Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning
U
2011-03-10
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas
N
2011-03-10
En ny energimärkningslag
N
2011-03-10
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
S
2011-03-08
Vissa frågor om Kronofogdemyndighetens elektroniska uppgiftshantering
Fi
2011-03-08
Bättre regler för elektroniska kommunikationer
N
2011-03-07
Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
Fi
2011-03-02
Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende
Ju
2011-03-02
Utländsk näringsverksamhet i Sverige
N
2011-02-18
Ändring i patentlagen - nya medicinska användningsområden
Ju
2011-02-17
Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar
A
2011-02-15
Ändrade regler om övertid och skyddskommitté
A
2011-02-10
Skärpt straff för köp av sexuell tjänst
Ju
2011-02-03
Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Ju
2011-02-03
Förbättrat skydd mot stalkning (Justitieutskottet)
2011-02-03
Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden
N
2011-02-02
Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
Ku
2011-01-27
Komplettering av den nya plan- och bygglagen
M
2011-01-20
Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll
UD
2011-01-19
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation
Ju
2011-01-18
Två strandskyddsfrågor
M
2011-01-18
Kontroll av färdskrivare
N
2011-01-17
Yttranden från Lagrådet år 2011

 

K = Konstitutionsutskottet
Lu = Lagutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Ku = Kulturdepartementet

L = Landsbygdsdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet
SB = Statsrådsberedningen

A = Arbetsmarknadsdepartementet
Su = Skatteutskottet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2011-12-20