Lagförslag
Departement
Datum
Bevakning ombord på svenska fartyg
N
2012-12-20
Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar
Ju
2012-12-20
God vård och omsorg m.m.
S
2012-12-18
Utökad undervisningstid i matematik
U
2012-12-13
Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor
Ju
2012-12-07
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion
L
2012-11-28
Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat
N
2012-11-21
Utvidgad målgrupp för samhällsorientering
A
2012-11-09
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
U
2012-10-31
Prövning av nätkoncession
N
2012-10-31
Snabbare betalningar
Ju
2012-10-25
Certifiering av vissa installatörer
N
2012-10-23
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Ju
2012-10-18
Nya regler för industriutsläpp
M
2012-10-11
Personalliggare för tvätteribranschen
Fi
2012-10-11
Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU - Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan
S
2012-10-11
En ny tidsbegränsad vapenamnesti
Ju
2012-10-03
Införande av ett utkastförbud i Skagerrak
L
2012-10-02
Hanteringsordning av Riksrevisionens rapporter m.m
K
2012-10-01
Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto
Fi
2012-10-01
Vissa internationella socialavgiftsfrågor
Fi
2012-09-27
Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp
Fi
2012-09-26
Beskattning av tillsatser i motorbränsle
Fi
2012-09-18
Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
Fi
2012-09-18
Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid m.m.
M
2012-09-18
Vissa frågor om underhållsstöd
S
2012-09-13
Några körkortsfrågor
N
2012-09-13
Utvidgad målgrupp för etableringslagen
A
2012-09-13
Lag om uthyrning av arbetstagare
A
2012-09-03
Stärkt stöd och skydd för barn och unga
S
2012-08-29
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning
Fi
2012-06-21
Effektivare ränteavdragsbegränsningar
Fi
2012-06-21
Ökad privatuthyrning av bostäder
Ju
2012-06-21
Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning
S
2012-06-20
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Ju
2012-06-20
Blankning
Fi
2012-06-19
Förtydligande av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna och ändring i Arbetsförmedlingens registerlag
A
2012-06-18
Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering
A
2012-06-13
Kommunala resultatutjämningsreserver
Fi
2012-06-13
Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet
Ju
2012-06-08
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013
Fi
2012-06-07
Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar
Fi
2012-06-07
En ny lag om beredskapslagring av olja
N
2012-06-05
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller
Fi
2012-06-05
Indexreglering av högkostnadsskydd inom vården
S
2012-06-05
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
Ju
2012-05-30
Sekretessen för djur- och växtarter
M
2012-05-30
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården
S
2012-05-23
Sekretess för uppgifter i utländska databaser
Ju
2012-05-23
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
A
2012-05-21
Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter
N
2012-05-16
Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden
Fi
2012-05-15
Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
Ju
2012-05-10
Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet
Fi
2012-04-25
Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen
S
2012-04-25
Ändringar i radio- och tv-lagen
Ku
2012-04-25
Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna
U
2012-04-18
Auktionering av utsläppsrätter
M
2012-03-29
Nya regler om prospekt
Fi
2012-03-29
Ändrad könstillhörighet
S
2012-03-26
Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
L
2012-03-20
Införande av ett pricksystem på fiskets område
L
2012-03-19
Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt
Fi
2012-03-15
Kränkande fotografering
Ju
2012-03-13
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram
S
2012-03-09
Elektronisk stämningsansökan i brottmål
Ju
2012-03-08
Geologisk lagring av koldioxid
M
2012-03-08
Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin
M
2012-03-06
Vägen till mer effektiva energideklarationer
N
2012-03-05
En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
S
2012-02-29
Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor
Fi
2012-02-29
Timmätning för aktiva elkonsumenter
N
2012-02-28
Ändringar i elberedskapslagen
N
2012-02-28
Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.
A
2012-02-28
Bemyndigande i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165)
N
2012-02-28
Planeringssystem för transportinfrastruktur
N
2012-02-28
Soldatanställningar vid Försvarsmakten
2012-02-24
Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen.
Fi
2012-02-23
Ansvarsförsäkring vid sjötransporter
Ju
2012-02-23
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter
Fi
2012-02-22
Ändring i lagen om djurens hälso- och sjukvård
L
2012-02-22
2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m.
Ju
2012-02-22
Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation
S
2012-02-21
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster
A
2012-02-16
Nya faktureringsregler för mervärdesskatt
Fi
2012-02-14
Komplettering av kollektivtrafiklagen
N
2012-02-14
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder
N
2012-02-14
Några frågor om Patentbesvärsrätten
N
2012-02-14
Stärkt skydd för barn i internationella situationer
Ju
2012-02-09
Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön
S
2012-02-09
En reformerad mutbrottslagstiftning
Ju
2012-02-08
Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare
N
2012-02-07
Vissa åtgärder mot illegala vapen
Ju
2012-02-06
Nya lagar för yrkestrafik och taxi
N
2012-02-01
Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
S
2012-01-31
Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet
Fi
2012-01-23
Trygg naturgasförsörjning
N
2012-01-12
Yttranden från Lagrådet år 2012

 

K = Konstitutionsutskottet
Lu = Lagutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Ku = Kulturdepartementet

Jo = Jordbruksdepartementet
N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet
SB = Statsrådsberedningen

A = Arbetsmarknadsdepartementet
Su = Skatteutskottet
L = Landsbygdsdepartementet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2012-12-20