Lagförslag
Departement
Datum
Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation
N
2013-12-20
Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel
S
2013-12-19
Förändrad trängselskatt i Stockholm
Fi
2013-12-19
Förenklingar i aktiebolagslagen
Ju
2013-12-19
Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro
Fi
2013-12-18
Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Ju
2013-12-18
Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Ju
2013-12-17
Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
UD
2013-12-10
Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Ju
2013-12-04
Utlämnande av körkort
N
2013-12-04
Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott
Ju
2013-12-04
Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen
Ju
2013-11-27
Tilläggsavgift i domstol
Ju
2013-11-27
Nationella patent på engelska
Ju
2013-11-20
Nya bestämmelser om gatukostnader
S
2013-11-20
Gymnasial lärlingsanställning
U
2013-11-14
Fler bostäder åt unga och studenter
S
2013-11-08
En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning
Ju
2013-11-06
Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster
N
2013-10-23
Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
S
2013-10-22
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Ju
2013-10-22
Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån
Ju
2013-10-22
Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område
Ju
2013-10-16
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
Fi
2013-10-15
Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom
Ju
2013-10-15
Sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
Ju
2013-10-10
Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet
Fi
2013-10-02
Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
UD
2013-10-02
Dammsäkerhet
N
2013-10-02
Vissa skattefrågor
Fi
2013-09-30
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
Fi
2013-09-30
Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
Fi
2013-09-24
Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem
N
2013-09-23
Gemensamt konsumentskydd i EU
Ju
2013-09-16
Ersättning enligt växtskyddslagen
L
2013-09-13
Förändrad hantering av importmoms
Fi
2013-09-12
Straffbestämmelser till följd av EU:s biocidförordning
M
2013-09-11
Ändringar i statistiklagstiftningen
Fi
2013-09-06
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
L
2013-08-28
Omställningsstöd för riksdagsledamöter
K
2013-08-28
Minskade krav på dokumentation i skolan
U
2013-08-28
Ändringar i djurskyddslagen
L
2013-08-27
Förstärkta samarbetssamtal
S
2013-08-21
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014
Fi
2013-06-19
Sekretess i det internationella samarbetet
Ju
2013-06-18
Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp
Ju
2013-06-18
Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer
Ju
2013-06-18
Vissa skolfrågor
U
2013-06-18
Avskaffande av arbetslöshetsavgiften
A
2013-06-18
Kvotplikt för biodrivmedel
N
2013-06-18
Vital kommunal demokrati
Fi
2013-06-17
En tydligare rätt till avbrottsersättning
N
2013-06-14
Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
A
2013-06-14
Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Fi
2013-06-13
Ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning
Fi
2013-06-13
Beskattning av etanolbränsle
Fi
2013-06-11
Internationell delgivning
Ju
2013-06-11
EU-miljömärket
Ju
2013-05-30
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling
Fi
2013-05-30
En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
S
2013-05-30
Preskription och information i försäkringssammanhang
Ju
2013-05-28
Ändring i Arbetsförmedlingens registerlag
A
2013-05-28
Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar
N
2013-05-22
Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen
Ju
2013-05-21
Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål - tillträde till det andra tilläggsprotokollet
Ju
2013-05-21
Ändringar i växtskyddslagen
L
2013-05-20
Vissa behörighetsfrågor inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
S
2013-05-20
Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer - ändringar i lagen om energideklaration för byggnader
N
2013-05-15
Modernare reglering av statsluftfarten
N
2013-05-14
Kommunalt mottagande av ensamkommande barn
Ju
2013-05-14
Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel
M
2013-05-08
Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
U
2013-05-08
Nystartszoner
Fi
2013-05-07
Ändringar i lagen om dödförklaring
Fi
2013-05-07
Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden
Ju
2013-05-03
Nya regler för finansiella konglomerat och grupper
Fi
2013-04-30
Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen
Ju
2013-04-30
Förvaltare av alternativa investeringsfonder
Fi
2013-04-26
Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
N
2013-04-25
Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor
Fi
2013-04-22
Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter
UD
2013-04-11
Avskaffande av krav på kungörelseförfarande i vissa ärenden om tvångslikvidation
F
2013-04-04
Statligt stöd vid korttidsarbete
Fi
2013-03-22
Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna
A
2013-03-22
Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet
N
2013-03-20
Ny bibliotekslag
Ku
2013-03-19
Patientrörlighet i EU - förslag till ny lagstiftning
S
2013-03-19
Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Ju
2013-03-14
Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
S
2013-03-14
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Fi
2013-03-13
Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen
Fi
2013-03-12
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
U
2013-03-12
Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.
Ju
2013-03-12
Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering
N
2013-03-08
Tolkning och översättning i brottmål
Ju
2013-03-07
Investeraravdrag
Fi
2013-03-06
Genomförande av blåkortsdirektivet
Ju
2013-03-06
FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner
Ju
2013-03-06
Folkbokföringen i framtiden
Fi
2013-03-05
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter
S
2013-03-01
Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
N
2013-03-01
Regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor
L
2013-02-28
Nedsättning av en byggsanktionsavgift
S
2013-02-27
En ny kameraövervakningslag
Ju
2013-02-26
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
S
2013-02-25
Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena
Fi
2013-02-25
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet
S
2013-02-22
Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg
S
2013-02-20
Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur
S
2013-02-20
Olagligt statsstöd
N
2013-02-20
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Fi
2013-02-15
Bosättningskravet vid biluthyrning
N
2013-02-15

En skärpt sexualbrottslagstiftning

Ju
2013-02-13
Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare
Ju
2013-02-12
Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter
S
2013-02-12
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården
S
2013-02-08
Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten
N
2013-02-08
Förfalsknings- och sanningsbrotten
Ju
2013-02-07
Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss
Ju
2013-02-07
Ett mer tillförlitligt fastighetsregister
Ju
2013-02-05
Kulturmiljöns mångfald
Ku
2013-02-01
Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Ju
2013-02-01
Naturgasfrågor
N
2013-02-01
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet.
S
2013-01-29
Dataskydd vid europeiskt polissamarbete m.m.
Ju
2013-01-23
Kränkande fotografering
Ju
2013-01-15
Anmälningsskyldighet vid utstationering
A
2013-01-07
Yttranden från Lagrådet år 2013

 

K = Konstitutionsutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Ku = Kulturdepartementet

N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet
SB = Statsrådsberedningen

A = Arbetsmarknadsdepartementet
Su = Skatteutskottet
L = Landsbygdsdepartementet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2014-01-03