Lagförslag
Departement
Datum
Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
Fi
2014-12-17
Redovisning av naturgaslagring i rörledning
N
2014-12-16
Redovisning av nätverksamhet
N
2014-12-16
Modernare regler för internationell järnvägstrafik
Ju
2014-12-16
Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017
Fi
2014-12-11
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
Fi
2014-12-10
EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Ju
2014-12-04
Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle
Fi
2014-11-26

Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

(Socialutskottet)

SoU
2014-11-25
EU:s gränskodex
Ju
2014-11-14
Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
Fi
2014-11-05

Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag i Budgetpropositionen för 2015

(Finansutskottet)

F
2014-11-05
En ny läkemedelslag
S
2014-10-22
Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång
U
2014-10-15
Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus och möjligheter till fjärrundervisning
2014-10-13
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
Ju
2014-10-08
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Ju
2014-10-08
Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott
Ju
2014-10-02
Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier
Fi
2014-10-02
Individualisering och integration - en effektivare vuxenutbildning
U
2014-09-24
Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
Fi
2014-09-19
Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Fi
2014-09-19
Minskat svartarbete i byggbranschen
Fi
2014-09-18
Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel
Fi
2014-09-12
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
N
2014-09-09
Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
2014-09-04
Fler tillval för hyresgäster
Ju
2014-09-03
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige
U
2014-09-03
Trängselskatt för utländska fordon och vissa andra trängselskattefrågor
Fi
2014-08-27
Infrastrukturavgifter - sanktioner och utländska fordon
N
2014-08-27
Ersättning för höga sjuklönekostnader
S
2014-08-21
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet
Ju
2014-06-25
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Ju
2014-06-18
Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
Fi
2014-06-18
Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna
Ju
2014-06-17
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015
Fi
2014-06-11
Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Ju
2014-06-11
Förbättringar av husavdragets fakturamodell
Fi
2014-06-09
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
Ju
2014-06-09
Tydlig prisuppgift vid taxiresor
N
2014-05-27
EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar - tillsyn och sanktioner
Ju
2014-05-22
Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg
N
2014-05-14
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Ju
2014-05-13
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
Ju
2014-05-12
Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning
U
2014-05-08
Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning
Ju
2014-05-07
Förstärkta kapitaltäckningsregler
Fi
2014-04-24

Återreglering av viss flygtrafiktjänst

(Trafikutskottet)

T
TT
2014-04-23
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Ju
2014-04-23
Redovisningscentraler för taxi
N
2014-04-10
Skärpningar i vapenlagstiftningen
Ju
2014-04-10

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Fi
2014-04-08
Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
Ju
2014-04-07
Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter
Ju
2014-03-28

Översyn av riksdagsordningen

(Konstitutionsutskottet)

K
2014-03-27
Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige
Ju
2014-03-27
Särskilt ömmande omständigheter
Ju
2014-03-27
Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område
Ju
2014-03-26
Ny lag om näringsförbud
N
2014-03-25
Villkor för fristående skolor m.m.
U
2014-03-25
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag
M
2014-03-20
Cirkulär migration och utveckling
Ju
2014-03-19
Ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel
N
2014-03-19
Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården
S
2014-03-18
Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
U
2014-03-14
Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism
Ju
2014-03-13
Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
Ju
2014-03-13
Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder
Fi
2014-03-12
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande
Ju
2014-03-12
Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statens egendom Harpsund och Sagerska huset
Ju
2014-03-11
Säkerheter vid clearing hos central motpart
Fi
2014-03-06
Ändringar i fiskelagen
L
2014-03-06
Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt
U
2014-03-06
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
A
2014-03-06
Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen och lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
M
2014-03-05
Direktupphandling
S
2014-03-04
Ersättning enligt zoonoslaggen och lagen om provtagning på djur, m.m.
L
2014-03-04
Lag om handel med timmer och trävaror
L
2014-03-04
Hushållning med havsområden
M
2014-03-04
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor
Ju
2014-02-28
Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster
Ju
2014-02-27
Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård
S
2014-02-27
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov
S
2014-02-27
Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
Fi
2014-02-27
Vissa skollagsfrågor
U
2014-02-27
Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
S
2014-02-26
En enklare planprocess
S
2014-02-26
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta
Fi
2014-02-26
Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar
Ju
2014-02-25
Fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd
S
2014-02-25
Ändringar av statistiksekretessen
Fi
2014-02-25
Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten
N
2014-02-24
Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun
U
2014-02-20
Tid för undervisning - lärarens arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram
U
2014-02-20
Lag om beslut i särskilda regeringsärenden
2014-02-20
Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav
Ju
2014-02-20
Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Ju
2014-02-20
Dispens från biotopskyddet för åtgärder inom jordbruket
L
2014-02-19
Märkning av textilprodukter
Ju
2014-02-19
Ny lag om virkesmätning
L
2014-02-18
Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige
N
2014-02-18
Ändringar i skogsvårdslagen
L
2014-02-17
Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga
Fi
2014-02-17

Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

(Konstitutionsutskottet)

K
2014-02-14
Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Ju
2014-02-14
Förbättrad konkurrenstillsyn
N
2014-02-14
Några sjömansfrågor
N
2014-02-13
Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Fi
2014-02-13
Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering
N
2014-02-12
En databas för översyn av och tillsyn över finansmarknaderna
Fi
2014-02-12
Ett enhetligt patentskydd i EU
Ju
2014-02-12
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet
A
2014-02-12
Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet
Ju
2014-02-07
Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken
S
2014-02-07
Tröskeleffekter och förnybar energi
NN
2014-02-06
Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
S
2014-02-06
Ändring i lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova på annat arbete
A
2014-02-06
Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Fi
2014-02-06
Viss kreditgivning till konsumenter
Fi
2014-02-06
Skärpt straff för mord
Ju
2014-02-06
Olovlig hantering av avkodningsutrustning
Ku
2014-02-05
Förtydligande i föräldraledighetslagen
A
2014-02-05
Ändring i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlag
A
2014-02-04
Vissa ändringar i etableringslagen m.m.
A
2014-02-04
Privata utförare av kommunal verksamhet
Fi
2014-02-04
Patientlag
S
2014-02-03
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer
2014-01-31
En ny brottsskadelag
Ju
2014-01-31
Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel
S
2014-01-31
Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd
S
2014-01-31
En ny organisation för polisen
Ju
2014-01-31
Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter
Ju
2014-01-28
Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden
Ju
2014-01-24
Fordonsrelaterade skulder
N
2014-01-22
Straffansvaret för egenmäktighet med barn
Ju
2014-01-21
Skärpt straff för dataintrång
Ju
2014-01-21
En effektivare kriminalisering av penningtvätt
Ju
2014-01-21
Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande
Ju
2014-01-15
Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar
Ju
2014-01-15
Elnätsföretagens intäktsramar
NN
2014-01-14
Ett bättre skydd för företagshemligheter
Ju
2014-01-08
Verksamhetsstödet för idrottens bildningsverksamhet
U
2014-01-08

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet

M
2014-01-08
Telefonförsäljning på premiepensionsområdet
Ju
2014-01-07
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Ju
2014-01-07
En tydligare naturgasreglering
NNNNNn
2014-01-07
Yttranden från Lagrådet år 2014

 

K = Konstitutionsutskottet
F = Finansutskottet
Ju = Justitiedepartementet
UD = Utrikesdepartementet
Fö = Försvarsdepartementet
S = Socialdepartementet
Fi = Finansdepartementet
U = Utbildningsdepartementet
Ku = Kulturdepartementet

N = Näringsdepartementet
M = Miljödepartementet
SB = Statsrådsberedningen

A = Arbetsmarknadsdepartementet
Su = Skatteutskottet
L = Landsbygdsdepartementet

Startsidan

Sidtopp

Sidan ändrad: 2014-12-17