Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Ny påföljd efter tidigare dom Justitiedepartementet 2015-12-18
Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning Justitiedepartementet 2015-12-17
Amorteringskrav Finansdepartementet 2015-12-17
Åtgärder mot missbruk av svenska pass Justitiedepartementet 2015-12-16
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet 2015-12-16
Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Socialdepertementet 2015-12-11
En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende Justitiedepartementet 2015-12-10
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Näringsdepartementet 2015-12-07
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Justitiedepartementet 2015-12-07
En ny svensk tullagstiftning Finansdepartementet 2015-12-07
Billigare utbyggnad av bredbandsnät Näringsdepartementet 2015-12-03
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Finansdepartementet 2015-11-25
Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning Justitiedepartementet 2015-11-24
Utlänningsdatalag Justitiedepartementet 2015-11-23
Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar Näringsdepartementet 2015-11-18
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering Näringsdepartementet 2015-11-17
Genomförande av hissdirektivet Näringsdepartementet 2015-11-16
Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet Justitiedepartementet 2015-11-12
Bidrag för glasögon till barn och unga Socialdepertementet 2015-11-06
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknads-departementet 2015-11-04
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Arbetsmarknads-departementet 2015-10-28
Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Finansdepartementet 2015-10-28
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga Socialdepertementet 2015-10-20
Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet Försvarsdepertementet 2015-10-20
Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet 2015-10-14

Anläggningsbesked för biodrivmedel

Miljö- och energidepartementet

2015-10-14

 

Patent- och marknadsdomstol Justitiedepartementet 2015-10-12
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser Näringsdepartementet 2015-10-08
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse Miljö- och energidepartementet 2015-10-01
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Utbildningsdepartementet 2015-09-24
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Näringsdepartementet 2015-09-24
Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen Finansdepartementet 2015-09-24
Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknads-departementet 2015-09-24
Godkännande och marknadskontroll av fordon Näringsdepartementet 2015-09-24
Genomförande av krishanteringsdirektivet Finansdepartementet 2015-09-18
Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket Finansdepartementet 2015-09-18
Vissa frågor på området för indirekta skatter Finansdepartementet 2015-09-17
Beskattning av säkerhetsreserv Finansdepartementet 2015-09-14
En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Finansdepartementet 2015-09-11

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Finansdepartementet 2015-09-10
Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Finansdepartementet 2015-09-09
Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning Finansdepartementet 2015-08-27
Anställning under viss kompletterande utbildning Utbildningsdepartementet 2015-08-26
Internationella skolor Utbildningsdepartementet 2015-08-26
Ändringar i kulturmiljölagen Kulturdepartementet 2015-08-26
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet 2015-08-25
Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärerna Justitiedepartementet 2015-08-25
Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
Finansdepartementet
2015-06-18
Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg
Justitiedepartementet
2015-06-18
Ny instansordning för va-målen
Miljö- och energidepartementet
2015-06-18
Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet
Finansdepartementet
2015-06-18
Domstolsdatalag
Justitiedepartementet
2015-06-17
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
Justitiedepartementet
2015-06-16
Ändring i lagen om vägtrafikregister
Näringsdepartementet
2015-06-15
En modernare rättegång II
Justitiedepartementet
2015-06-11
Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslutet
Justitiedepartementet
2015-06-11
Skydd för geografisk information
Försvarsdepertementet
2015-06-11
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin
Justitiedepartementet
2015-06-10
Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting
Finansdepartementet
2015-06-10
Förändringar av husavdraget
Finansdepartementet
2015-06-05
Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen
Finansdepartementet
2015-06-03
Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016
Finansdepartementet
2015-06-03
Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
Socialdepertementet
2015-06-03
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
Utbildningsdepartementet
2015-06-02
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor
Finansdepartementet
2015-06-01
Europeisk skyddsorder
Justitiedepartementet
2015-05-29
Kostnadsfria läkemedel för barn
Socialdepertementet
2015-05-29
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Justitiedepartementet
2015-05-29
Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Justitiedepartementet
2015-05-27
Slopad skattereduktion för gåvor
Finansdepartementet
2015-05-27
Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
Finansdepartementet
2015-05-27
Ökad endomarbehörighet i tvistemål
Justitiedepartementet
2015-05-26
Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner
Finansdepartementet
2015-05-12
Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
Finansdepartementet
2015-05-12
Ändring av lagen om flygplatsavgifter
Näringsdepartementet
2015-05-12

Förändrade villkor för affärsverkscheferna

Finansutskottet
2015-05-07
Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Finansdepartementet
2015-04-29
Begränsning av mangan i dieselbränslen
Miljö- och energidepartementet
2015-04-28
Några ändringar i radio- och tv-lagen
Kulturdepartementet
2015-04-23
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
Näringsdepartementet
2015-04-22
Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Kulturdepartementet
2015-04-17

Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar

Konstitutionsutskottet
2015-04-16
Nordisk balansavräkning
Miljö- och energidepartementet
2015-04-15
Några värdepappersmarknadsfrågor
Finansdepartementet
2015-03-31
Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
Näringsdepartementet
2015-03-30
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
Miljö- och energidepartementet
2015-03-27
Några ändringar i vapenlagen
Justitiedepartementet
2015-03-20
Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Utbildningsdepartementet
2015-03-20
Arv i internationella situationer
Justitiedepartementet
2015-03-19
Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
Justitiedepartementet
2015-03-16
Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar
Näringsdepartementet
2015-03-16
Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention
Justitiedepartementet
2015-03-06
Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Justitiedepartementet
2015-03-03
Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
Finansdepartementet
2015-02-24
Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Näringsdepartementet
2015-02-24

Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden

Näringsdepartementet
2015-02-24
Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
Finansdepartementet
2015-02-20
Genomförande av offshoredirektivet
Näringsdepartementet
2015-02-13
Genomförande av brottsofferdirektivet
Justitiedepartementet
2015-02-12
Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper
Miljö- och energidepartementet
2015-02-12
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)
Justitiedepartementet
2015-02-06
Förstärkt skydd för fartygspassagerare
Justitiedepartementet
2015-02-06
Genomförande av Seveso III-direktivet
Justitiedepartementet
2015-02-04
Ledningsrätt i tomträtt
Justitiedepartementet
2015-02-03
Förenklingar i anläggningslagen
Justitiedepartementet
2015-01-29
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
Justitiedepartementet
2015-01-28
Modernare lantmäterisammanträden
Justitiedepartementet
2015-01-28
Åklagardatalag
Justitiedepartementet
2015-01-28
Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Kulturdepartementet
2015-01-16
Yttranden från Lagrådet år 2015