Sidan ändrad 2016-12-21

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Kulturarvspolitik Kulturdepartementet 2016-12-21
Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess Justitiedepartementet 2016-12-20
Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller Näringsdepartementet 2016-12-19
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Socialdepartementet 2016-12-15
Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler Socialdepartementet 2016-12-15
Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon Justitiedepartementet 2016-12-15
Tullbrottsdatalag Finansdepartementet 2016-12-15
Skattebrottsdatalag Finansdepartementet 2016-12-15
En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Justitiedepartementet 2016-12-14
Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Näringsdepartementet 2016-12-08
Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Justitiedepartementet 2016-12-07
Några körkortsfrågor Näringsdepartementet 2016-12-06
Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet Finansdepartementet 2016-12-06
Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation Kulturdepartementet 2016-12-01
Funktionskrav på elmätare Miljö- och energidepartementet 2016-11-30
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen Finansdepartementet 2016-11-29
Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Finansdepartementet 2016-11-29

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)

 

Finansdepartementet 2016-11-28
Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Socialdepartementet 2016-11-17
Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Finansdepartementet 2016-11-04
Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar Justitiedepartementet 2016-11-04
Åldersgräns för kosmetiska solarier Miljö- och energidepartementet 2016-11-03

Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

 

Justitiedepartementet 2016-11-02
Transporter av frihetsberövade Justitiedepartementet 2016-11-01
Värdeåterföring i samband med satsningar på transportinfrastruktur Näringsdepartementet 2016-11-01
Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Finansdepartementet 2016-11-01
En försökverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Utbildningsdepartementet 2016-10-25
Ändrade bestämmelser om tullsamarbete Finansdepartementet 2016-10-25
En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Kulturdepartementet 2016-10-11
Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Justitiedepartementet 2016-10-10
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Justitiedepartementet 2016-10-10
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet 2016-10-05
Godstrafikfrågor Näringsdepartementet 2016-10-05
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Finansdepartementet 2016-10-05
Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter Finansdepartementet 2016-09-28
Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål Justitiedepartementet 2016-09-28
Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk Finansdepartementet 2016-09-27
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning Finansdepartementet 2016-09-26
Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen Finansdepartementet 2016-09-26
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Justitiedepartementet 2016-09-20
En ny hälso- och sjukvårdslag Socialdepartementet 2016-09-20
Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. Konstitutionsutskottet 2016-09-14
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet 2016-09-01
Falska polisbilar Justitiedepartementet 2016-09-01
Konkurrenskadelag Näringsdepartementet 2016-08-31
Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund Finansdepartementet 2016-08-31
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Socialdepartementet 2016-08-31
Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna Socialdepartementet 2016-08-30
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux Utbildningsdepartementet 2016-08-24
Omsättningsgräns för mervärdesskatt Finansdepartementet 2016-08-22
Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Finansdepartementet 2016-08-17
Vildsvin och viltskador Näringsdepartementet 2016-06-23
Anvisade elavtal Miljö- och energidepartementet 2016-06-22
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Finansdepartementet 2016-06-21
Skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror Finansdepartementet 2016-06-21
En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare Näringsdepartementet 2016-06-21
Vissa frågor på elskatteområdet Finansdepartementet 2016-06-17
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Justitiedepartementet 2016-06-15
Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser Justitiedepartementet 2016-06-15
Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Finansdepartementet 2016-06-13
Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Finansdepartementet 2016-06-09
Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk