Sidan ändrad 2017-06-22

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Nya regler om bevisinhämtning inom EU Justitiedepartementet 2017-06-21
Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen Miljö- och energidepartementet 2017-06-21
Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Finansdepartementet 2017-06-21
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Socialdepartementet 2017-06-20
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Socialdepartementet 2017-06-20
Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor Arbetsmarknads-departementet 2017-06-20
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Kulturdepartementet 2017-06-20
Skatt på flygresor Finansdepartementet 2017-06-20
Avgiftsuttaget till resolutionsreserven Finansdepartementet 2017-06-19
Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag Finansdepartementet 2017-06-19
Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Justitiedepartementet 2017-06-15
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC Miljö- och energidepartementet 2017-06-14
Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet Finansdepartementet 2017-06-14
Vissa inkomstbeskattningsfrågor Finansdepartementet 2017-06-14
Skadestånd och Europakonventionen Justitiedepartementet 2017-06-13
Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte Justitiedepartementet 2017-06-13
Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Finansdepartementet 2017-06-12
Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet Justitiedepartementet 2017-06-09
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018 Finansdepartementet 2017-06-09
Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg Finansdepartementet 2017-06-09
Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Finansdepartementet 2017-06-09
Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden Finansdepartementet 2017-06-09
Ändrad beräkning av bilförmån Finansdepartementet 2017-06-08
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon Finansdepartementet 2017-06-07
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar Socialdepartementet 2017-06-07
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister i arbetsvillkoren Justitiedepartementet 2017-06-07
Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall Finansdepartementet 2017-06-01
Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel Näringsdepartementet 2017-06-01
Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden Finansdepartementet 2017-05-31
En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater Justitiedepartementet 2017-05-31
Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Finansdepartementet 2017-05-31
Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring Finansdepartementet 2017-05-23
Elberedskapsavgift Miljö- och energidepartementet 2017-05-23
Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Finansdepartementet 2017-05-23
Regelförenkling för sjöfarten Näringsdepartementet 2017-05-23
Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen Miljö- och energidepartementet 2017-05-19
Miljöbedömningar Miljö- och energidepartementet 2017-05-17
Kriminalvårdssekretess Justitiedepartementet 2017-05-16
Några frågor om offentlighet och sekretess Justitiedepartementet 2017-05-16
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Utrikesdepartementet 2017-05-15
Biogas i naturgasnätet Miljö- och energidepartementet 2017-05-05
Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser Finansdepartementet 2017-05-05
Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs Justitiedepartementet 2017-05-05
Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun Utbildningsdepartementet 2017-05-02

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål

Justitiedepartementet

2017-04-10
Ändringar i fiskelagen Näringsdepartementet 2017-04-06
Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål Miljö- och energidepartementet 2017-03-31
En tidsbegränsad vapenamnesti 2018