Sidan ändrad 2017-12-22

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Modernare adoptionsregler Justitiedepartementet 2017-12-21
Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering Justitiedepartementet 2017-12-21
En amnesti för explosiva varor Justitiedepartementet 2017-12-21
Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning Justitiedepartementet 2017-12-20
Straffrättsliga åtgärder mot sexköp utomlands och mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling Justitiedepartementet 2017-12-20
Vissa ändringar i läkemedelslagen Socialdepartementet 2017-12-20
Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten Justitiedepartementet 2017-12-19
Nya regler om betaltjänster Finansdepartementet 2017-12-19
En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt Försvarsdepertementet 2017-12-18
Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti Socialdepartementet 2017-12-18
Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden Justitiedepartementet 2017-12-18
Ny strålskyddslag Miljö- och energidepartementet 2017-12-14
Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter Justitiedepartementet 2017-12-11
Personalliggare i fler verksamheter Finansdepartementet 2017-12-11
Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet Finansdepartementet 2017-12-07
Elektronisk övervakning av kontaktförbud Justitiedepartementet 2017-12-06
Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet 2017-12-06
Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål Justitiedepartementet 2017-12-06
Tystnadsplikt i riksdagen Konstitutionsutskottet 2017-12-04
Föreskrifter i anslutning till EUs nätkoder för el Miljö- och energidepartementet 2017-12-04
En utvidgning av kapningsbrottet Justitiedepartementet 2017-11-27
Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag Justitiedepartementet 2017-11-24
Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn Justitiedepartementet 2017-11-21
Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall Socialdepartementet 2017-11-21
Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension Arbetsmarknads-departementet 2017-11-16
Några frågor om alkolås Näringsdepartementet 2017-11-14

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Finansdepartementet 2017-11-06
Ny järnvägstrafiklag Justitiedepartementet 2017-11-02
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete Socialförsäkringsutskottet 2017-10-31
Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen Näringsdepartementet 2017-10-31
Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar Utrikesdepartementet 2017-10-30
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Socialdepartementet 2017-10-30
Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Justitiedepartementet 2017-10-30
Ändringar i postlagen Näringsdepartementet 2017-10-20
Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk Justitiedepartementet 2017-10-20
Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar Näringsdepartementet 2017-10-18
En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Socialdepartementet 2017-10-10
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Justitiedepartementet 2017-09-25
Snabbare omval Justitiedepartementet 2017-09-22
Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning Justitiedepartementet 2017-09-15
Lag om ersättning till kommuner vid evakueringar till Sverige Socialdepartementet 2017-09-13
Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet Näringsdepartementet 2017-09-11
Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten Justitiedepartementet 2017-09-08
Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Socialdepartementet 2017-09-07
Inkorporering av FNs konvention om barnets rättigheter Socialdepartementet 2017-09-06
Politisk information i skolan Utbildningsdepartementet 2017-09-06
Ändrade mediegrundlagar Justitiedepartementet 2017-09-05
Ytterligare verktyg för makrotillsyn Finansdepartementet 2017-09-01
Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Utbildningsdepartementet 2017-08-30
Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Utbildningsdepartementet 2017-08-30
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala Utbildningsdepartementet 2017-08-30
Ändringar i konkurrenslagen Näringsdepartementet 2017-08-29
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Utrikesdepartementet 2017-08-29
Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet Justitiedepartementet 2017-08-24
Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar