Sidan ändrad 2017-04-10

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål

Justitiedepartementet

2017-04-10
Ändringar i fiskelagen Näringsdepartementet 2017-04-06
Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål Miljö- och energidepartementet 2017-03-31
En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Justitiedepartementet 2017-03-30
Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1 Socialdepartementet 2017-03-28
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Justitiedepartementet 2017-03-28
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansdepartementet 2017-03-27
Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns Finansdepartementet 2017-03-21
Utökad samverkan mellan domstolar Justitiedepartementet 2017-03-21
Skärpt ansvar för fartygsvrak Justitiedepartementet 2017-03-21
En ny kommunallag Finansdepartementet 2017-03-16
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialdepartementet 2017-03-16
Elcertifikatssystemet - några frågor inom kontrollstation 2017 Miljö- och energidepartementet 2017-03-14
Driftsformer för universitetssjukhus Socialdepartementet 2017-03-14
Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen Justitiedepartementet 2017-03-14
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsmarknads-departementet 2017-03-10
En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Justitiedepartementet 2017-03-10
Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Näringsdepartementet 2017-03-07
Ett sammahållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd Justitiedepartementet 2017-03-07
Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) Finansdepartementet 2017-03-03
Ökad kärnsäkerhet Miljö- och energidepartementet 2017-03-02
Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Näringsdepartementet 2017-03-02
En försöksverksamhet med branschskolor Utbildningsdepartementet 2017-03-02
Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning Justitiedepartementet 2017-03-02
Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning Socialdepartementet 2017-02-28
Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Näringsdepartementet 2017-02-23
Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen Justitiedepartementet 2017-02-22
Bokföringsbrott i filialer Justitiedepartementet 2017-02-21
Tidsbegränsade bygglov för bostäder Näringsdepartementet 2017-02-21
Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall Miljö- och energidepartementet 2017-02-21

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Justitiedepartementet 2017-02-17
Vissa läkemedels- och apoteksfrågor Socialdepartementet 2017-02-16
Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Finansdepartementet 2017-02-16
Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Finansdepartementet 2017-02-15
Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen Finansdepartementet 2017-02-15
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Miljö- och energidepartementet 2017-02-15
Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott Justitiedepartementet 2017-02-15
En skyldighet att erbjuda lovskola Utbildningsdepartementet 2017-02-14
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsdepartementet 2017-02-14
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Socialdepartementet 2017-02-09
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Justitiedepartementet 2017-02-09
Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg Näringsdepartementet 2017-02-09
Komplettering av barlastvattenlagen Näringsdepartementet 2017-02-09
Vissa frågor om kommersiell radio Kulturdepartementet 2017-02-08
Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Socialdepartementet 2017-02-07
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret Försvarsdepertementet 2017-02-07
Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el Miljö- och energidepartementet 2017-02-01
Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater Justitiedepartementet 2017-02-01
Genomförande av sjöfolksdirektivet Arbetsmarknads-departementet 2017-01-31
Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall Finansdepartementet 2017-01-31
Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Finansdepartementet 2017-01-25
Nya regler för europeiska småmål Justitiedepartementet 2017-01-25
Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning