Sidan ändrad 2017-11-17

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension Arbetsmarknads-departementet 2017-11-16
Några frågor om alkolås Näringsdepartementet 2017-11-14

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Finansdepartementet 2017-11-06
Ny järnvägstrafiklag Justitiedepartementet 2017-11-02
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete Socialförsäkringsutskottet 2017-10-31
Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen Näringsdepartementet 2017-10-31
Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar Utrikesdepartementet 2017-10-30
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Socialdepartementet 2017-10-30
Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Justitiedepartementet 2017-10-30
Ändringar i postlagen Näringsdepartementet 2017-10-20
Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk Justitiedepartementet 2017-10-20
Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar Näringsdepartementet 2017-10-18
En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Socialdepartementet 2017-10-10
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Justitiedepartementet 2017-09-25
Snabbare omval Justitiedepartementet 2017-09-22
Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning Justitiedepartementet 2017-09-15
Lag om ersättning till kommuner vid evakueringar till Sverige Socialdepartementet 2017-09-13
Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet Näringsdepartementet 2017-09-11
Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten Justitiedepartementet 2017-09-08
Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Socialdepartementet 2017-09-07
Inkorporering av FNs konvention om barnets rättigheter Socialdepartementet 2017-09-06
Politisk information i skolan Utbildningsdepartementet 2017-09-06
Ändrade mediegrundlagar Justitiedepartementet 2017-09-05
Ytterligare verktyg för makrotillsyn Finansdepartementet 2017-09-01
Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Utbildningsdepartementet 2017-08-30
Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Utbildningsdepartementet 2017-08-30
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala Utbildningsdepartementet 2017-08-30
Ändringar i konkurrenslagen Näringsdepartementet 2017-08-29
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Utrikesdepartementet 2017-08-29
Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet Justitiedepartementet 2017-08-24
Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Justitiedepartementet 2017-08-24
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet 2017-08-24
Skolstart vid sex års ålder Utbildningsdepartementet 2017-08-22
Nya regler om bevisinhämtning inom EU Justitiedepartementet 2017-06-21
Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen Miljö- och energidepartementet 2017-06-21
Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Finansdepartementet 2017-06-21
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Socialdepartementet 2017-06-20
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Socialdepartementet 2017-06-20
Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor Arbetsmarknads-departementet 2017-06-20
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Kulturdepartementet 2017-06-20
Skatt på flygresor Finansdepartementet 2017-06-20
Avgiftsuttaget till resolutionsreserven Finansdepartementet 2017-06-19
Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag Finansdepartementet 2017-06-19
Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Justitiedepartementet 2017-06-15
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC Miljö- och energidepartementet 2017-06-14
Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet Finansdepartementet 2017-06-14
Vissa inkomstbeskattningsfrågor Finansdepartementet 2017-06-14
Skadestånd och Europakonventionen Justitiedepartementet 2017-06-13
Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte Justitiedepartementet 2017-06-13
Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Finansdepartementet 2017-06-12
Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet Justitiedepartementet 2017-06-09
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018 Finansdepartementet 2017-06-09
Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg Finansdepartementet 2017-06-09
Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Finansdepartementet 2017-06-09
Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden Finansdepartementet 2017-06-09
Ändrad beräkning av bilförmån Finansdepartementet 2017-06-08
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon