Sidan ändrad 2017-05-24

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring Finansdepartementet 2017-05-23
Elberedskapsavgift Miljö- och energidepartementet 2017-05-23
Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Finansdepartementet 2017-05-23
Regelförenkling för sjöfarten Näringsdepartementet 2017-05-23
Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen Miljö- och energidepartementet 2017-05-19
Miljöbedömningar Miljö- och energidepartementet 2017-05-17
Kriminalvårdssekretess Justitiedepartementet 2017-05-16
Några frågor om offentlighet och sekretess Justitiedepartementet 2017-05-16
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Utrikesdepartementet 2017-05-15
Biogas i naturgasnätet Miljö- och energidepartementet 2017-05-05
Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser Finansdepartementet 2017-05-05
Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs Justitiedepartementet 2017-05-05
Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun Utbildningsdepartementet 2017-05-02

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål

Justitiedepartementet

2017-04-10
Ändringar i fiskelagen Näringsdepartementet 2017-04-06
Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål Miljö- och energidepartementet 2017-03-31
En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Justitiedepartementet 2017-03-30
Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1 Socialdepartementet 2017-03-28
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Justitiedepartementet 2017-03-28
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansdepartementet 2017-03-27
Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns Finansdepartementet 2017-03-21
Utökad samverkan mellan domstolar Justitiedepartementet 2017-03-21
Skärpt ansvar för fartygsvrak Justitiedepartementet 2017-03-21
En ny kommunallag Finansdepartementet 2017-03-16
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialdepartementet 2017-03-16
Elcertifikatssystemet - några frågor inom kontrollstation 2017 Miljö- och energidepartementet 2017-03-14
Driftsformer för universitetssjukhus Socialdepartementet 2017-03-14
Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen Justitiedepartementet 2017-03-14
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsmarknads-departementet 2017-03-10
En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Justitiedepartementet 2017-03-10
Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Näringsdepartementet 2017-03-07
Ett sammahållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd Justitiedepartementet 2017-03-07
Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) Finansdepartementet 2017-03-03
Ökad kärnsäkerhet Miljö- och energidepartementet 2017-03-02
Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Näringsdepartementet 2017-03-02
En försöksverksamhet med branschskolor Utbildningsdepartementet 2017-03-02
Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning Justitiedepartementet 2017-03-02
Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning Socialdepartementet 2017-02-28
Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Näringsdepartementet 2017-02-23
Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen Justitiedepartementet 2017-02-22
Bokföringsbrott i filialer Justitiedepartementet 2017-02-21
Tidsbegränsade bygglov för bostäder Näringsdepartementet 2017-02-21
Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall Miljö- och energidepartementet 2017-02-21

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Justitiedepartementet 2017-02-17
Vissa läkemedels- och apoteksfrågor