Sidan ändrad 2018-04-19

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Nya skatteregler för företagssektorn Finansdepartementet 2018-04-19
Följdändringar till ändrade mediegrundlagar Justitiedepartementet 2018-04-18
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystemet Finansdepartementet 2018-04-17
En modernisering av lagen om skiljeförfarande Justitiedepartementet 2018-04-17
Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen Miljö- och energidepartementet 2018-04-12
Ny möjlighet till uppehållstillstånd Justitiedepartementet 2018-03-28
Elmarknadsfrågor Miljö- och energidepartementet 2018-03-28
Ny resegarantilag Finansdepartementet 2018-03-28
En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd Justitiedepartementet 2018-03-28
En ny strafftidslag Justitiedepartementet 2018-03-28
Följdändringar till ny förvaltningslag Justitiedepartementet 2018-03-27
Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument Finansdepartementet 2018-03-27
Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare Miljö- och energidepartementet 2018-03-27
En ny kategori av taxitrafik Näringsdepartementet 2018-03-27
Kriminalvårdsdatalag Justitiedepartementet 2018-03-27
Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov Näringsdepartementet 2018-03-26
En ny lag om försäkringsdistribution Finansdepartementet 2018-03-26
Brottsdatalag Justitiedepartementet 2018-03-23
Anpassning av utlänningsdatalagen till EUs dataskyddsförordning Justitiedepartementet 2018-03-23
Miljöinformation om drivmedel Miljö- och energidepartementet 2018-03-23
Nationell läkemedelslista Socialdepartementet 2018-03-22
Klassificering av nya psykoaktiva substanser Socialdepartementet 2018-03-22
En ny ordning för redovisningstillsyn Finansdepartementet 2018-03-22
Vattenmiljö och vattenkraft Miljö- och energidepartementet 2018-03-22
Kompletterande bestämmelser till EUs förordningar om energi-och däckmärkning Miljö- och energidepartementet 2018-03-22
Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet Utbildningsdepartementet 2018-03-21
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen Justitiedepartementet 2018-03-21
Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor Utbildningsdepartementet 2018-03-21
En omreglerad spelmarknad Finansdepartementet 2018-03-21
Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning Finansdepartementet 2018-03-19
Ny kamerabevakningslag Justitiedepartementet 2018-03-19
Lag om försäkringsmedicinska utredningar Socialdepartementet 2018-03-19
Mervärdesskatteregler för vouchrar Finansdepartementet 2018-03-16
Åtgärder för ett bättre dricksvatten Näringsdepartementet 2018-03-16
Förbud mot utvinning av uran Miljö- och energidepartementet 2018-03-16
Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Socialdepartementet 2018-03-15
Invasiva främmande arter Miljö- och energidepartementet 2018-03-14
Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan Näringsdepartementet 2018-03-13
Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen Arbetsmarknads-departementet 2018-03-13
Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning Justitiedepartementet 2018-03-13
Beställaransvar för ordning och reda på vägarna Näringsdepartementet 2018-03-08
Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Socialdepartementet 2018-03-08
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Finansdepartementet 2018-03-08
Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten och förskola och fritidshem ska stärkas Utbildningsdepartementet 2018-03-08
Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter Näringsdepartementet 2018-03-08
Vissa förslag på assistansområdet Socialdepartementet 2018-03-06
Vissa villkor för statsråd och statssekreterare Finansdepartementet 2018-03-06
Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Finansdepartementet 2018-03-06
Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ