Sidan ändrad 2018-06-26

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Finansdepartementet 2018-06-20
Genomförande av CFC-regler i EUs direktiv mot skatteundandraganden Finansdepartementet 2018-06-20
Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet Finansdepartementet 2018-06-20
En ny kustbevakningslag Justitiedepartementet 2018-06-19
Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna Justitiedepartementet 2018-06-19
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap Justitiedepartementet 2018-06-19
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar Justitiedepartementet 2018-06-18
Stärkt skydd för valhemligheten Justitiedepartementet 2018-06-15
Säkerhetskontroll vid Sametingets sammanträden Kulturdepartementet 2018-06-14
Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Finansdepartementet 2018-06-13
Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker Finansdepartementet 2018-06-13
Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter Finansdepartementet 2018-06-07
Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige Finansdepartementet 2018-06-04
Ändrade regler för Första - Fjärde AP-fonderna Finansdepartementet 2018-05-31
Bastjänstgöring för läkare Socialdepartementet 2018-05-30
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare Arbetsmarknads-departementet 2018-05-29
Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen Justitiedepartementet 2018-05-24
Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag Finansdepartementet 2018-05-23
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre Socialdepartementet 2018-05-17
Föräldrapenning för fler familjekonstellationer Socialdepartementet 2018-05-09
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd Finansutskottet 2018-05-07
En ny regional planering Näringsdepartementet 2018-05-03
Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn Justitiedepartementet 2018-05-03
Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning Justitiedepartementet 2018-04-25
Direktåtkomst för Försäkringskassan i ärenden om betalningsskyldighet för underhållsstöd Socialdepartementet 2018-04-25
Ny finansiering av public service Kulturdepartementet 2018-04-24
Nya skatteregler för företagssektorn Finansdepartementet 2018-04-19
Följdändringar till ändrade mediegrundlagar Justitiedepartementet 2018-04-18
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem Finansdepartementet 2018-04-17
En modernisering av lagen om skiljeförfarande Justitiedepartementet 2018-04-17
Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen Miljö- och energidepartementet 2018-04-12
Ny möjlighet till uppehållstillstånd Justitiedepartementet 2018-03-28
Elmarknadsfrågor Miljö- och energidepartementet 2018-03-28
Ny resegarantilag Finansdepartementet 2018-03-28
En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd Justitiedepartementet 2018-03-28
En ny strafftidslag Justitiedepartementet 2018-03-28
Följdändringar till ny förvaltningslag Justitiedepartementet 2018-03-27
Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument Finansdepartementet 2018-03-27
Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare Miljö- och energidepartementet 2018-03-27
En ny kategori av taxitrafik Näringsdepartementet 2018-03-27
Kriminalvårdsdatalag Justitiedepartementet 2018-03-27
Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov Näringsdepartementet 2018-03-26
En ny lag om försäkringsdistribution Finansdepartementet 2018-03-26
Brottsdatalag Justitiedepartementet 2018-03-23
Anpassning av utlänningsdatalagen till EUs dataskyddsförordning Justitiedepartementet 2018-03-23
Miljöinformation om drivmedel