Sidan ändrad 2018-03-16

Lagförslag
Departement/Utskott
Datum
Mervärdesskatteregler för vouchrar Finansdepartementet 2018-03-16
Åtgärder för ett bättre dricksvatten Näringsdepartementet 2018-03-16
Förbud mot utvinning av uran Miljö- och energidepartementet 2018-03-16
Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Socialdepartementet 2018-03-15
Invasiva främmande arter Miljö- och energidepartementet 2018-03-14
Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan Näringsdepartementet 2018-03-13
Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen Arbetsmarknads-departementet 2018-03-13
Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning Justitiedepartementet 2018-03-13
Beställaransvar för ordning och reda på vägarna Näringsdepartementet 2018-03-08
Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Socialdepartementet 2018-03-08
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Finansdepartementet 2018-03-08
Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten och förskola och fritidshem ska stärkas Utbildningsdepartementet 2018-03-08
Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter Näringsdepartementet 2018-03-08
Vissa förslag på assistansområdet Socialdepartementet 2018-03-06
Vissa villkor för statsråd och statssekreterare Finansdepartementet 2018-03-06
Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Finansdepartementet 2018-03-06
Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ Finansdepartementet 2018-03-06
Samling för skolan Utbildningsdepartementet 2018-03-05
Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen Finansdepartementet 2018-03-05
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet Finansdepartementet 2018-03-02
Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet Finansdepartementet 2018-03-02
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Justitiedepartementet 2018-03-01
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program Utbildningsdepartementet 2018-03-01
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Socialdepartementet 2018-03-01
Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Utbildningsdepartementet 2018-03-01
Förlängd klampning Näringsdepartementet 2018-02-28
Fler bygglovsbefriade åtgärder Näringsdepartementet 2018-02-28
Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap Justitiedepartementet 2018-02-28
Vissa utbetalningar från arbetskooperativ och beskattning vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar Finansdepartementet 2018-02-28
En gymnasieutbildning för alla Utbildningsdepartementet 2018-02-28
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning Socialdepartementet 2018-02-28
Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor Finansdepartementet 2018-02-27
En mer heltäckande terrorismlagstiftning Justitiedepartementet 2018-02-26
En stärkt minoritetspolitik Kulturdepartementet 2018-02-26
Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster Finansdepartementet 2018-02-26
Bemyndigande i terrängkörningslagen Miljö- och energidepartementet 2018-02-26
En ny lag om företagshemligheter Justitiedepartementet 2018-02-22
Lag om tobak och liknande produkter Socialdepartementet 2018-02-22
Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om gasanordningar Justitiedepartementet 2018-02-22
Ett tydligare och enklare detaljplanekrav Näringsdepartementet 2018-02-22
En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring Miljö- och energidepartementet 2018-02-21
Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EUs dataskyddsförordning Finansdepartementet 2018-02-21
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Finansdepartementet 2018-02-21
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem Socialdepartementet 2018-02-21
Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart Näringsdepartementet 2018-02-21
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Socialdepartementet 2018-02-15
En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde Miljö- och energidepartementet 2018-02-15
Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning Justitiedepartementet 2018-02-15
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Finansdepartementet 2018-02-14
Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor Finansdepartementet 2018-02-14
Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling Finansdepartementet 2018-02-14
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Socialdepartementet 2018-02-13
Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter