Yttranden från Lagrådet år 2018

 

 Sidan ändrad 2018-12-19

 

 

Lagförslag

 

Departement/Utskott

 

Datum

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning Näringsdepartementet 2018-12-19

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

 

Näringsdepartementet 2018-12-19

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

 

Justitiedepartementet 2018-12-05

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

 

Näringsdepartementet 2018-11-29
Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet Finansdepartementet 2018-11-28
Kompletterande bestämmelser till EUs geoblockeringsförordning Utrikesdepartementet 2018-11-16

Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

 

Finansdepartementet 2018-11-12

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

 

Socialdepartementet 2018-10-23
Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning Justitiedepartementet 2018-10-09
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt Justitiedepartementet 2018-10-09
Vissa skollagsfrågor Utbildningsdepartementet 2018-10-03
Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott Finansdepartementet 2018-09-21

Prövning av ärenden enligt EUs förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag

 

Finansdepartementet 2018-09-21

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

 

Finansdepartementet 2018-09-21

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

 

Finansdepartementet 2018-09-21
En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden Justitiedepartementet 2018-09-20
Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el Finansdepartementet 2018-09-20

Avvecklingssystem som inte omfattas av EUs regelverk och föreskrifter om produktingripande

 

Finansdepartementet 2018-09-19
Stärkt ordning och säkerhet i domstol Justitiedepartementet 2018-09-13
Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden Justitiedepartementet 2018-09-13
Ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter Socialdepartementet 2018-09-12

Vissa frågor om avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter och skattereduktion för allmän pensionsavgift

 

Finansdepartementet 2018-09-06
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Finansdepartementet

2018-09-04
Reglering av alkoglass m.fl. produkter Socialdepartementet 2018-08-30

Ny ordning for att framja god sed och hantera oredlighet i forskning

 

Utbildningsdepartementet 2018-08-30

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

 

Utbildningsdepartementet 2018-08-27
Ändringar i vissa bestämmelser om ränta för kommuner

Finansdepartementet

2018-08-27

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Finansdepartementet

2018-06-20

Genomförande av CFC-regler i EUs direktiv mot skatteundandraganden

Finansdepartementet

2018-06-20

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Finansdepartementet

2018-06-20

En ny kustbevakningslag

Justitiedepartementet

2018-06-19

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Justitiedepartementet

2018-06-19

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Justitiedepartementet

2018-06-19

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Justitiedepartementet

2018-06-18

Stärkt skydd för valhemligheten

Justitiedepartementet

2018-06-15

Säkerhetskontroll vid Sametingets sammanträden

Kulturdepartementet

2018-06-14

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Finansdepartementet

2018-06-13

Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Finansdepartementet

2018-06-13

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Finansdepartementet

2018-06-07

Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Finansdepartementet

2018-06-04

Ändrade regler för Första - Fjärde AP-fonderna

Finansdepartementet

2018-05-31

Bastjänstgöring för läkare

Socialdepartementet

2018-05-30

ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Arbetsmarknads-departementet

2018-05-29

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Justitiedepartementet

2018-05-24

Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

Finansdepartementet

2018-05-23

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Socialdepartementet

2018-05-17

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer

Socialdepartementet

2018-05-09

Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Finansutskottet

2018-05-07

En ny regional planering

Näringsdepartementet

2018-05-03

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Justitiedepartementet

2018-05-03

Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning

Justitiedepartementet

2018-04-25

Direktåtkomst för Försäkringskassan i ärenden om betalningsskyldighet för underhållsstöd

Socialdepartementet

2018-04-25

Ny finansiering av public service

Kulturdepartementet

2018-04-24

Nya skatteregler för företagssektorn

Finansdepartementet

2018-04-19

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Justitiedepartementet

2018-04-18

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Finansdepartementet

2018-04-17

En modernisering av lagen om skiljeförfarande

Justitiedepartementet

2018-04-17

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Miljö- och energidepartementet

2018-04-12

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Justitiedepartementet

2018-03-28

Elmarknadsfrågor

Miljö- och energidepartementet

2018-03-28

Ny resegarantilag

Finansdepartementet

2018-03-28

En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd

Justitiedepartementet

2018-03-28

En ny strafftidslag

Justitiedepartementet

2018-03-28

Följdändringar till ny förvaltningslag

Justitiedepartementet

2018-03-27

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Finansdepartementet

2018-03-27

Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

Miljö- och energidepartementet

2018-03-27

En ny kategori av taxitrafik

Näringsdepartementet

2018-03-27

Kriminalvårdsdatalag

Justitiedepartementet

2018-03-27

Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Näringsdepartementet

2018-03-26

En ny lag om försäkringsdistribution

Finansdepartementet

2018-03-26

Brottsdatalag

Justitiedepartementet

2018-03-23

Anpassning av utlänningsdatalagen till EUs dataskyddsförordning

Justitiedepartementet

2018-03-23

Miljöinformation om drivmedel

Miljö- och energidepartementet

2018-03-23

Nationell läkemedelslista

Socialdepartementet

2018-03-22

Klassificering av nya psykoaktiva substanser

Socialdepartementet

2018-03-22

En ny ordning för redovisningstillsyn

Finansdepartementet

2018-03-22

Vattenmiljö och vattenkraft

Miljö- och energidepartementet

2018-03-22

Kompletterande bestämmelser till EUs förordningar om energi-och däckmärkning

Miljö- och energidepartementet

2018-03-22

Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Utbildningsdepartementet

2018-03-21

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Justitiedepartementet

2018-03-21

Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor

Utbildningsdepartementet

2018-03-21

En omreglerad spelmarknad

Finansdepartementet

2018-03-21

Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning

Finansdepartementet

2018-03-19

Ny kamerabevakningslag

Justitiedepartementet

2018-03-19

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Socialdepartementet

2018-03-19

Mervärdesskatteregler för vouchrar

Finansdepartementet

2018-03-16

Åtgärder för ett bättre dricksvatten

Näringsdepartementet

2018-03-16

Förbud mot utvinning av uran

Miljö- och energidepartementet

2018-03-16

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Socialdepartementet

2018-03-15

Invasiva främmande arter

Miljö- och energidepartementet

2018-03-14

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Näringsdepartementet

2018-03-13

Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

Arbetsmarknads-departementet

2018-03-13

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning

Justitiedepartementet

2018-03-13

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna

Näringsdepartementet

2018-03-08

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Socialdepartementet

2018-03-08

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Finansdepartementet

2018-03-08

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten och förskola och fritidshem ska stärkas

Utbildningsdepartementet

2018-03-08

Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

Näringsdepartementet

2018-03-08

Vissa förslag på assistansområdet

Socialdepartementet

2018-03-06

Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

Finansdepartementet

2018-03-06

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Finansdepartementet

2018-03-06

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Finansdepartementet

2018-03-06

Samling för skolan

Utbildningsdepartementet

2018-03-05

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

Finansdepartementet

2018-03-05

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Finansdepartementet

2018-03-02

Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet

Finansdepartementet

2018-03-02

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Justitiedepartementet

2018-03-01

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Utbildningsdepartementet

2018-03-01

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Socialdepartementet

2018-03-01

Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Utbildningsdepartementet

2018-03-01

Förlängd klampning

Näringsdepartementet

2018-02-28

Fler bygglovsbefriade åtgärder

Näringsdepartementet

2018-02-28

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

Justitiedepartementet

2018-02-28

Vissa utbetalningar från arbetskooperativ och beskattning vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar

Finansdepartementet

2018-02-28

En gymnasieutbildning för alla

Utbildningsdepartementet

2018-02-28

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Socialdepartementet

2018-02-28

Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

Finansdepartementet

2018-02-27

En mer heltäckande terrorismlagstiftning

Justitiedepartementet

2018-02-26

En stärkt minoritetspolitik

Kulturdepartementet

2018-02-26

Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster

Finansdepartementet

2018-02-26

Bemyndigande i terrängkörningslagen

Miljö- och energidepartementet

2018-02-26

En ny lag om företagshemligheter

Justitiedepartementet

2018-02-22

Lag om tobak och liknande produkter

Socialdepartementet

2018-02-22

Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om gasanordningar

Justitiedepartementet

2018-02-22

Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

Näringsdepartementet

2018-02-22

En förbättrad beredskap i kommunerna för klimatets förändring

Miljö- och energidepartementet

2018-02-21

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EUs dataskyddsförordning

Finansdepartementet

2018-02-21

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Finansdepartementet

2018-02-21

Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

Socialdepartementet

2018-02-21

Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart

Näringsdepartementet

2018-02-21

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Socialdepartementet

2018-02-15

En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Miljö- och energidepartementet

2018-02-15

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Justitiedepartementet

2018-02-15

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Finansdepartementet

2018-02-14

Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

Finansdepartementet

2018-02-14

Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Finansdepartementet

2018-02-14

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Socialdepartementet

2018-02-13

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

Finansdepartementet

2018-02-08

Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

Justitiedepartementet

2018-02-08

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

Finansdepartementet

2018-02-07

En möjlighet till körkortslån

Arbetsmarknads-departementet

2018-02-07

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

Näringsdepartementet

2018-02-06

Ny djurskyddslag

Näringsdepartementet

2018-02-06

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Justitiedepartementet

2018-02-01

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Näringsdepartementet

2018-02-01

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Justitiedepartementet

2018-02-01

Anpassning till EUs dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Justitiedepartementet

2018-02-01

En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning

Finansdepartementet

2018-02-01

Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

Justitiedepartementet

2018-02-01

En ny lag om ekonomiska föreningar

Justitiedepartementet

2018-01-31

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Justitiedepartementet

2018-01-31

EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden

Näringsdepartementet

2018-01-30

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

Justitiedepartementet

2018-01-30

Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning

Finansdepartementet

2018-01-26

Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknads-området till EU:s dataskyddsförordning

Arbetsmarknads-departementet

2018-01-26

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Justitiedepartementet

2018-01-25

Ny dataskyddslag

Justitiedepartementet

2018-01-25

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Justitiedepartementet

2018-01-23

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Socialdepartementet

2018-01-18

Karensavdrag - en mer rättvis självrisk

Socialdepartementet

2018-01-16

Vissa förslag om personlig assistans

Socialdepartementet

2018-01-11

Förstärkt följerätt

Justitiedepartementet

2018-01-11